Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Wanneer maanden verloopen, eer over een moordenaar de doodstraf wordt uitgesproken, dan verandert de afschuw van het publiek, dat den dader, toen de misdaad bekend werd, wel wilde lynchen, in medelijden jegens den gestrafte. En wie na een paar maanden vijftig cents boete moet betalen, omdat hij, op een oogenblik, dat hij zelf zich niet meer herinnert, bij avond zonder licht fietste, gevoelt natuurlijk evenmin de afschrikwekkende kracht der hem opgelegde straf.

Geldt nu in het algemeen eene snelle berechting voor wenschelijk, ten aanzien van militairen, die eene strafbare handeling hebben gepleegd, is zij, naar men beweert, noodzakelijk. „ Der Strafprocess gegen Militarpersonen erfordert, eben mitRücksicht auf die militarische Disciplin, einen rücksichtsloseren Zugriff der Strafgewalt, als das bürgerliche Recht, eine erhöhte Energie des processualischen Anund Eingriffs, eine grössere Schleunigkeit des Verfahrens und der Ahndung. Eine schnelle Strafjustiz ist fiir die militarischen Verhiïltnisse nicht hoch genug anzuschlagen und unbedingt Redürfnis."

Aldus geeft Miricka in het kort weer, hoe vooral bij militairen eene snelle berechting wordt verlangd *). Op zich zelf zou deze eisch, welke ten nauwste samenhangt met den procesgang, weinig beteekenen bij de vraag, of de afzonderlijke militaire rechtspraak moet behouden blijven, indien men niet tegelijk van meening zou zijn, dat de militaire rechter sneller dan zijn civiele collega recht spreekt2). Is deze meening juist? Is het bovendien meer noodzakelijk voor militairen, dat er snel recht gedaan wordt, dan voor burgers? Laat ons beiden nagaan.

Het spreekt van zelf, dat men ten aanzien van de vraag, of de militaire rechter sneller dan zijn civiele collega rechtspreekt, slechts met de bestaande wetgevingen rekening houden kan. Immers theoretisch is er geen enkele reden aan te voeren, waarom de burgerrechter trager rechtspreekt, wanneer de procesregeling dezelfde is, d. w. z. de waarborgen voor de rechten van den beschuldigde en de verschillende termijnen gelijk zijn. En in de praktijk moet men nu eenmaal met de geldende procesregelingen rekenen. Nu is eene vergelijking van de snelheid van berechting

') T. a. p. blz. 50. Zie ook de Duitsche Regeering bij de behandeling der Militarstrafgerichtsordnung. Materialien, blz. 58et.

") Materialien blz. 58a.

Sluiten