Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den tijd der groote oefeningen niet door hem geleid en is hij in Februari aangewezen, 7.00 ontbreekt hem de gelegenheid het kader zijner compagnie voor de aanstaande recruten-instructie op te leiden. Daarbij komt, dat deze officieren-commissarissen in de volgende maand de nog onafgedane zaken moeten afdoen en twee maanden in den krijgsraad zitting nemen. Hunne afwezigheid bij de gewone diensten duurt derhalve vrij lang.

Evenals de officieren-commissarissen worden ook de leden van den krijgsraad in de eerste vier auditien voor eene maand benoemd. In de vijfde auditie (Leeuwarden) geschiedt het volgens de wet voor elke zaak. De leden zijn op de dagen, waarop de krijgsraad zitting houdt, vrij van andere diensten, behoudens, wanneer slechts eene resumtie of pronunciatie mocht plaats vinden. Dan begint de vrijstelling een uur voor den aanvang der zitting. Nu is het aantal zaken in de laatste jaren nogal toegenomen, behalve bij de vijfde auditie, hetgeen uit de onderstaande tabel kan blijken.

Ie auditie 2e auditie 3e auditie 4e auditie I ' ' ,

Tnron , „ . ■ . t Leeuwar- Totaal,

den Haag. den Bosch. Arnhem. Haarlem. ^

I 1 1 i

1893 75 00 : 116 113 39 433

1894 101 77 1 123 108 56 465

1895 96 102 ' 118 118 54 508

1896 116 92 143 113 54 518

1897 122 92 132 84 44 474

1898 111 119 158 ; 116 40 544

1899 125 132 159 | 107 50 573

1900 128 118 131 102 44 523

1901 137 150 141 136 47 611

1902 131 132 171 137 64 635

| I I

Het spreekt vanzelf, dat de behandeling van zoo'n groot aantal zaken als een last op het officierskorps in de residentie van den krijgsraad drukt. Immers drie zittingen, waarvan eene voor de pronunciatie van het vonnis, is al bijna het minste, dat in elke zaak noodig is en voor elke zitting worden zeven officieren aan den dienst onttrokken. Natuurlijk wordt deze last niet overal even sterk gevoeld, doch in de laatste vier auditien hoort men onophoudelijk

Sluiten