Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog andere praejudicieele geschillen knnnen zijn dan die welke betreffen een burgerlijk recht waarop tot verdediging een beroep wordt gedaan.

Nu is hier oen geschilpunt van burgerlijk recht welks uitwijzing, al betreft het niet rechtstreeks den beklaagde, invloed kan hebben op hetgeen do rechter ton aanzien van den minderjarigen schuldige zal liopalen, de reden waarom juist de schorsing is gelast.

Bij tegenovergestelde beslissing zou de strafrechter zich genoopt kunnen gevoelen de schorsing niet te gelasten om niet modo te werken tof de verjaring die hier juist op verkorte termijnen loopt.

Artikel 74.

Het recht tot strafvordering wegens overtredingen waarop geene andere hoofdstraf gesteld is dan geldboete, vervalt door vrijwillige betaling van het maximum der boete1), op machtiging van den bevoegden ambtenaar van hot OpenbaaiMinisterie binnen den termijn door hem te stellen.

Is nevens geldboete verbeurd verklaring op het feit gesteld, dan moeten tevens de aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen worden afgegeven of <le waarde waarop /ij geschat zijn, worden voldaan.

In de gevallen waarin de straf wordt verhoogd wegens herhaling, is die verhooging ook van toepassing, wanneer liet recht tot strafvordering wegens de vroeger gepleegde overtreding volgens het eerste lid van dit artikel is vervallen.

1. Voor overtredingen, waarop als eenige hoofdstraf geldboete is gesteld, wordt hier nog eene wijze, waarop het recht tot strafvordering vervalt, behandeld.

De betaling van het maximum was in onze vroegere wetgeving roods bekend; alleen het bij art. 254 (oud) Wetboek van strafvordering gestelde vereischte, dat de machtiging door den rechter voor gezien geteekend wordt, is thans vervallen.

Men heeft voor do tussehonkomst van het openbaar ministerie don naam machtiging behouden, ofschoon dit woord hier in oneigenlijke

1) Krachtens art. !) der Wet van 15 April 18%, Stbl. 70. zijn vervallen ,1e oorspronkelijk hier volgende woorden: en de kosten indien er reeds vervolging heeft plaats gehad.

Sluiten