Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in beslag genomen is kan de bepaling dus niet worden toegepast en

, gCaC:htkr0eds gegeven te ,ijn. Wel zou ook van deze voorwerpen de geschatte waarde betaald kunnen wonlen tegen te~ve

van het in beslag genomene, doch dit heeft blijkbaar niet in de be-

ztitT' " 7 °°k "iet OTOree^o,„stig het stelsel van art. 34 ' d? betal,n? Van ',P waa"]e ko'"t alleen in de plaats van uitlevering van hetgeen nog met in handen van de justitie is.

zaak'vertJuri!^ afgPffevone "f i« <>* den aard der

Er wordt hier uitdrukkelijk gesproken van den bevoegden ambtenaar , overtollig daar wel .n geen geval gedacht zou kunnen worden aan eenen anderen ambtenaar dan die tot de vervolging bevoegd is

In elk geval is eene machtiging van eenen onbevoegden ambtenaar krachteloos; het zal trouwens niet licht voorkomen dat een ambtenaar an het °Penbaar 'nmisterie in de gelegenheid komt tot vervolging van

Zt rede~kt!en ambt"eROOt reedS t0t betaIing Va" het

In den regel is de bevoegde ambtenaar van het openbaarministerie die bi, het kantongerecht; wanneer echter de kennisneming van over-

art Trm tU,tIT " 0Pgedragen aa" anderen rechter

J2- Rechterlljke "Wsatie; art. 06 aldaar, voor zooveel betreft overtredingen ter zake van andere dan rijksbelastingen; art. 259 en \o!g Wetboek van strafvordering; art. 854 Wetboek van burgerlijke lege op e" ' tFWit h6t openbaar m'nisterie bij het bevoegde col-

6. In zake overtredingen van de wet op de jacht en visscherii kan .^steld worden, wie de bevoegde ambtenaar is. de officier van justitie dan we de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht Aanleiding tot twijfel goeft art. 39, tweede lid, dier wet, zoo als het bij de Invoeringswet is gewijzigd

In de wet is, ook nadat <le berechting van overtredingen liarer bepalingen aan den kantonrechter was opgedragen, het voorschrift van inzending van processen-verbaal aan den officier van justitie en de uit-

va"-"" ™ —«f <«• '-■»

IV officier ren.lt <lc pmoessen-vertol »„ ,|en anittellallr , ..po„l,w .„dien „„ „i»t i„ „

•«„ „1 on 52 is „(Bcln,,,. ,1. i. M „i(., ,, * "

of het maximum betaald is. g onl'

Hieruit zou men kunnen afleiden dat de betaling van het maximum alleen op macht,gmg van -Ie,, officier van justitie kan plaats vinden.

Sluiten