Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze loopt op de gewone wijze door. In het bijzonder vangt ook niet een nieuwe verjaringstermijn voor de uitvoering der gevangenisstraf aan, gelijk in art. 77, nieuw vierde lid is liepaald.

10. Bij verzuim van het openbaar ministerie in de toepassing van de bepaling kan eenige ongelegenheid ontstaan; zal het voorschrift geen nudum praeceptum zijn dan moet zoodra de \eiooideelde den 21 jarigen leeftijd bereikt heeft de uitvoering van de opgelegde straf niet meer mogelijk zijn M; heeft de verwisseling nou niet plaats gehad dan kan dus tijdelijk geene straf worden ten uitvoer gelegd.

Artikel 77.

De termijn van verjaring vangt aan op den dag na dien waarop de rechterlijke uitspraak kun worden ten uitvoei gelegd.

Bij ontvluchting van een veroordeelde uit liet gesticht ol de inlichting waarin hij zijne straf ondergaat, \angt een nieuwe verjaringstermijn aan op den dag na *lien dei ontvluchting. Bij herroeping eener voorwaardelijke invrijheidstelling vangt een nieuwe verjaringstermijn aan op den dag

na dien der herroeping.

De termijn loopt niet gedurende de hij de wet bevolen schorsing der tenuitvoerlegging, noch gedurende den tijd dat de veroordeelde, zij het ook ter zake van eene andere veroordeeling, in verzekerde bewaring is.

1. De dag waarop de rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, en waarnaar de aanvang va» den verjaringstermijn berekend wordt, is (evenals bij art. 31, zie aanteekening 8 aldaar) die waarop <le juridieke bevoegdheid tot uitvoering bestaat. Er kan hier geene sprake zijn van den dag der fysieke mogelijkheid, omdat op dien dag juist de vraag, of er verjaring is, beantwoord wordt.

Door de nieuwe redactie is afgesneden de vroeger bestaande vraag of de straf, opgelegd bij een verstek vonnis, verjaart.

Art. 462 Wetboek van strafvordering sprak van den dag waarop het vonnis of arrest kracht van gewijsde heeft bekomen; verzet nu is nog toegelaten veertien dagen na de executie, die door het verzet weder vervalt.

i) Smidt V, 496 (tweede druk;.

Sluiten