Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwaar lichamelijk letsel wordt bijna overal i» de wet als gevolg van eenig feit. en als zoodanig als verzwarende omstandigheid in aanmerking gebracht i).

In één geval slechts is het toebrengen van dit letsel het misdrijf zelf, nl. in dat van art. 302. Daarbij moet het opzet op het zware

letsel gericht zijn.

Terwijl nu in de overige artikelen, waarin van zwaar lichamelijk letsel sprake is, dit en de dood als gevolgen van een in zich zelf reeds afgerond feit naast elkander worden gesteld, is in art. 302 alleen de dood als gevolg in rekening gebracht. In het algemeen zal er dus, wanneer de dood intreedt, geen zwaar letsel meer zijn; zóó is ook eene ziekte, die geen uitzicht op genezing overlaat en dooiden dood gevolgd wordt, geen zwaar lichamelijk letsel. In art. 302 daarentegen, waar het toebrengen van het zwaar letsel het misdrijf zelf is, zal die ziekte als zoodanig ook kunnen gelden: de dood wordt hier in rekening gebracht als haar gevolg, niet als gevolg van eene daad' die ook de ziekte had kunnen teweegbrengen.

Op ééne soort van zwaar lichamelijk letsel kan art. 302 nimmer worden toegepast, nl. op het opzettelijk veroorzaken van afdrij\ing <if dood van de vrucht eener vrouw, daar dit bij art. 290 en 2.(7 naar de daar gemaakte onderscheidingen afzonderlijk wordt strafbaar gesteld. Hierop is toepasselijk het tweede lid van art. :>:>.

0. Het tweede lid van art. 32 is in de plaats gekomen van de oorspronkelijke eenvoudige vermelding van krankzinnigheid.

Dr. Ramaer2) wees er op dat de vermelding van krankzinnigheid alleen onjuist was, vermits het niet zelden voorkomt dat eenig feit, bijv. mishandeling, eenen acuten aanval van krankzinnigheid ten ge-

govolg van zware mishandeling kan rijn; dat zon dan zijn zwaar lichamelijk letsel als gevolg van zwaar lichamelijk letsel. — De meening van dezen schrijver, dat bij onzekeren uitslag reeds gevangenneming mogelijk is, berust daarop dat men met doodslag, moord of poging daartoe te maken kan hebben. Maar doodslag en moord zijn geheel andere misdrijven dan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel; zij vallen uit zich zeiven onder art. 8(3 Wetboek van strafvordering. En de vraag „of het onmiddellijk toegebrachte letsel in normale „omstandigheden tot zwaar lichamelijk letsel zou hebben geleid", is eenvoudig

niet te beantwoorden.

Het wijzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1900) geeft eene limitatieve opsomming der gevallen waarin zwaar lichamelijk letsel moet worden aangenomen.

1) Artt. 141, i:.4, 181, 182, 248, 252, 257, 282, 283, 300, 301, 306,

308, 312 40. 395, 396.

2) Psychiatrische aanteekeningen, bladz. 97 en volg.

Sluiten