Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder ambtenaren en onder rechters worden begrepen scheidsrechters; onder rechters zij die administratieve reclilsmacht oefenen.

Allen die tot de gewapende macht behooren, worden mede als ambtenaren beschouwd.

^ ^wet geeft wel in dit artikel aan, wie onder de benaming ambtenaren begrepen en inet ambtenaren gelijk gesteld worden, maar bepaalt nergens wat een ambtenaar is.

Zie over de begrippen ambt en ambtenaar, aanteekening 9 op de artt. 28—31.

-• Het begrip ambtenaar (en daarmede ook ambt) wordt hier nu uitgebreid, in de eerste plaats tot hen die verkozen zijn bij verkiezingen. krachtens wettelijk voorschrift. Zie daarover aant. 12 en 13 <>p de artt. 28—31.

3. De tweede uitbreiding betreft bepaalde soorten van rechters. Van scheidsrechters wordt uitdrukkelijk gezegd, dat zij onder ambtenaren en rechters begrepen zijn; particuliere personen zijnde, zouden zij zonder deze bepaling nog niet, tijdelijk als rechters fungeerende, daarom alleen ook ambtenaren mogen heeten; zij die administratieve rechtsmacht oefenen zijn alleen als zoodanig ook reeds ambtenaren.

De uitbreiding tot scheidsrechters was noodig omdat deze, ofschoon een munus publicum waarnemende, daarin niet door het openbaar gezag zijn gesteld noch ook eigenlijk op openbaar gezag, al berust de bevoegdheid tot aanstelling door particulieren ook op de wet.

4. Wat is eigenlijk een scheidsrechter? In onze wetgeving komt het woord elders niet vóór. Het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering >preekt niet van scheidsrechters maar van scheidsmannen, die trouwens rechterlijke functiën uitoefenen, en dan ook ongetwijfeld hier bedoeld zijn.

Onder scheidsrechters kunnen echter ook worden verstaan zij aan wie krachtens internationaal verdrag de beslechting van geschillen tusschen twee staten is opgedragen. Of de uitdrukking scheidsrechters (en niet scheidsmannen) nu gekozen is, opdat ook deze er in begrepen zouden zijn, blijkt niet. De keuze van het woord laat echter de ruime opvatting toe.

Er zou ook geene reden zijn waarom een internationaal arbiter, die zich laat omkoopen, minder strafbaar zou zijn dan de scheidsman -lie oen civiel geding moet uitwijzen en zicli aan hetzelfde misdrijf schuldig maakt.

In elk geval kan er slechts sprake zijn van iemand, bekleed met wettelijke bevoegdheid, alzoo niet van hem aan wien twee particulieren

Sluiten