Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel onderhands de beslissing over eenig geschilplint hebben opgedragen; rechter kan toch nooit iemand anders zijn dan iemand wiens uitspraak rechtskracht heeft.

5. Eindelijk worden als ambtenaren beschouwd allen die tot de gewapende macht behooren. Deze bepaling is, zooals in de Memorie van toelichting wordt gezegd, alleen noodig voorde minderen in rang, daar de officieren krachtens hunne benoeming ambtenaren zijn. Dit laatste geldt m. i. ook voor onderofficieren en korporaals, zoodat de bepaling alleen noodig was voor militairen zonder rang.

Over het begrip gewapende macht zie aant. 11 op de artt. 28—31.

Artikel 85.

Onder schipper wordt verstaan elk gezagvoerder van een vaartuig of' die dezen vervangt.

Opvarenden zijn allen-die zich aan boord bevinden, niet uitzondering van den schipper.

Schepelingen zijn allen die zich als scheepsofficieren of scheepsgezellen aan boord bevinden.

I. Terwijl het wetboek van koophandel en de wet op de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen onder schipper meer bepaaldelijk verstaan den gezagvoerder van een zeeschip (koopvaardijschip) en in tegenstelling daarmede het spraakgebruik juist den naam schipper uitsluitend geeft aan de gezagvoerders van binnenschepen, zijn beide soorten van gezagvoerders door dit artikel onder den naam schipper samengevat.

De ruime beteekenis die het woord nu gekregen heeft strekt zich uit buiten de handels- of vracht-vaart; ook de gezagvoerder van een pleiziervaartuig zal schipper heeten, ook zelfs wanneer hij de eigenaar is. Wanneer de eigenaar aan boord is, zal het eene feitelijke vraag zijn wie schipper is.

Op laatstbedoelden schipper zullen trouwens slechts enkele wetsbepalingen, bijv. artt. 405, 473, toepasselijk kunnen zijn. In de meeste bepalingen van de titels van scheepvaartmisdrijven en scheepvaartovertredingen is voorts alleen sprake van koopvaardijschippers, soms ook van schippers van zeevisschersvaartuigen.

Onder schipper wordt tevens begrepen hij die den gezagvoerder vervangt. De vervanging is geheel feitelijk, en niet beperkt tot wettelijke opvolging van den hoogste in rang; ieder die den gezagvoerder vervangt, hetzij wegens ontstentenis van dezen, hetzij wegens zijne noyon , Het Wctb. r. Strafr., 2e druk. 27

Sluiten