Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZITTING 1850-1851.

Kerste Kamer. 10 October. Bij de beraadslagingen over de toelating van leden. Art. 82 provinciale wet; welke is de beteekenis van de woorden „de helft der leden van de vergadering"? De heer Philipse meende, „de toegelaten aanwezige leden."

Mijnheer de \ oorzitter! Ik begin aan te merken, dat hetgeen de geachte spreker vraagt, eigenlijk moet worden beantwoord door do wetgevende macht, in zooverre deze is geroepen om de wet uit te leggen. De geachte redenaar heelt evenwel mijn bijzonder gevoelen gevraagd, en ik aarzel niet het te verklaren. Ik meen dat bij het aangehaalde artikel van de provinciale wet wordt bedoeld niet het geheele getal van de leden, waaruit de vergadering van de Provinciale •Staten volgens de wet moet zijn samengesteld, maar het getal, zooals de geachte rapporteur het zoo even heeft uitgedrukt, van de toegelaten leden; het getal van de leden, die het zijn op het oogenblik, dat de handeling plaats heeft. Ik zou niet durven aannemen wat de geachte rapporteur er heeft bijgevoegd, namelijk: „het getal van de tegenwoordige leden" maar het getal van de toegelaten leden van de vergadering, hetzij zij tegenwoordig zijn, hetzij niet. Ik meen dat ook een ander artikel van de provinciale wet, art. 75, dienzelfden uitleg vordert. Art. 75 zegt: „De vergadering mag niet beraadslagen of besluiten, zoo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is". Ik voor mij zou genegen zijn dat artikel zóó te verklaren, dat onder de woorden niet meer dan de helft der leden, wordt verstaan, van de leden, die op dat oogenblik zijn, tegenwoordig of niet, leden van de Staten der provincie.

H October. De heer van Rijckevorsel stelile voor aan te vangen met de beraadslagingen over het adres van antwoord op de troonrede.

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er voor mij zei ven geene bedenking tegen dat de Vergadering besluite, overeenkomstig het voorstel van ~<len geachten spreker, die zoo even het woord heeft gevoerd; maar TUORBECKE. Parlementaire redevoeringen, 1850—1851. 1

Sluiten