Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan, met sommige van onze ingenieurs, om onze rivieren te onderzoeken onder het gezichtspunt van bevaarbaarheid met betrekking tot de uitvoering van het Maintzer tractaat. En wat is het gevolg geweest van dat onderzoek? Zoo het niet ter kennis van een ieder kwam, de Minister van Binnenlandsche Zaken weet, welke bezwaren en klachten bovenal van Pruisen, en vervolgens ook van de andere Duitsche Staten, juist over den toestand van onze rivieren met betrekking tot de bevaarbaarheid zijn ingebracht. Nu heeft men van onze zijde wel getracht die bezwaren, die klachten eenigszins af te leiden; men heeft de zwarte kleur wat helderder trachten te maken, maar men heeft zich zeiven toch moeten zeggen, dat men ongelijk had, dat men, ook uit het gezichtspunt van de verplichtingen van het Maintzer tractaat, meer moest doen dan bij ons sedert jaren was geschied. Het is derhalve ook die verbintenis, de goede verstandhouding met onze naburen, met Pruisen vooral, eene verstandhouding waarbij wij het hoogste belang hebben, de gemeenschap van vaart en handel met Duitschland, die ons moeten dringen te doen hetgeen aan de Kamer is voorgesteld.

De geachte afgevaardigde uit Gorkum heeft gezegd, dat hij zou kunnen toestemmen in het gevraagde cijfer, mits een algemeen stelsel vooraf wierd aangenomen, de noodige organieke wetten wierden daargesteld en het Gouvernement de verzekering gaf, dat er eene commissie of commissiën zouden worden benoemd, met het onderzoek van de onderscheidene deelen van dat plan belast. Aan deze hoofdbedenking van den geachten afgevaardigde zal, meen ik, worden voldaan door die wijze van uitvoering, die ik zoo even de eer had uit te leggen. Wat voorgesteld wordt voor het eerstvolgende jaar is duidelijk; de algemeene strekking der werken voor de volgende jaren is evenzeer duidelijk, maar in ieder volgend jaar zal de bijzondere taak van dat jaar op nieuw worden bepaald. Worden later voor de verdere uitvoering nieuwe middelen vereischt; of is, ten einde de rechten en belangen van diegenen te verzekeren die bij de uitvoering zouden kunnen lijden, een wettelijke maatregel noodzakelijk; of blijkt het, dat, om de uitvoerbaarheid der taak van een der volgende jaren wel te kunnen beoordeelen, de benoeming eener speciale commissie van onderzoek noodig is, telkens zal naar de behoefte, zooals zij zich binnen overzienbare perken en duidelijk voordoet, worden gehandeld.

III. Ten laatste het amendement, voorgesteld door den geachten spreker, den afgevaardigde uit Zutfen. De geachte afgevaardigde stelt voor, van de som af te trekken tien duizend gulden, en wel in het algemeen, maar de geachte spreker heeft toch bepaald op het oog die tien duizend gulden, welke geraamd zijn voor de zoogenaamde verruiming van den IJselmond. Het is mij voorgekomen, Mijne Heeren, dat men zich ten aanzien van hetgeen in het plan onder dien naam wordt begrepen, geene juiste voorstelling maakt. Het betreft het naar binnen leggen van den leidijk tusschen de Rijks rijs- en pakwerken,

Sluiten