is toegevoegd aan je favorieten.

De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J. R. Thorbecke

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft gezegd: dat locale kennis noodi" is en dit ,],V t kunnen ontbreken, zoo men niet -.f»,nH 1'u 18 zou

middelen genoeg te vinden zijn om dTl TT* WCt'

brengen. Wanneer het hliitt rl + i j °°a 6 nnis ln ^en Raad te van een deel der gemeente' maatr^] ^ Raad' Z°nd.er locale kennis ineen ik, de ingezetenen vin dVt i ?<i ^ genomen Zljn> dan zullen, dan dat zij niet door alle wettige onH h ^ bdaD" Wj hehbcn. zouden zorgen die kennis in dcnR " T» 'ereik tuinde, middelen beantwoording is gezegd dat al w & ° )rengen' In <le memorie van woordiging voor federe h"-t V ^ afzondcrliJ^ vertegenraadsledelf overstemd zou knnn ^' , 26 dan n<* d"or de overige

van Lynden) heeft geantwoord dlt dT' ?.6,geachte 8preker (de heer van iedere minderheid wis TL- ™ \ / C j overstemming het lot man, die dan de officieel , daartegen dit opmerken. Die ééne

>»£CSTSSÏÏIK.7^ T? r

van de vertegenwoordig^ ,i u , dan wanneer de leden

van de w iZZrltl" "f** fmeente'.zondcr onderscheid buurtschap in den Raad zitten Pn?. n °Zen" Die man zal voor de beschouwd worden als Dartiidi . 'l f Us van den beginne af en steeds optredende voor locat beladen ^ "«hap, als

onpartijdigheid van de 7* geineente' Van de

van een gedeelte der plaats nietje6'^enW00rdlgln£ om ook dc belangen algemeen meer dan tT^^lL^Ï00^' Vemacht ik in het als eenzijdig vertegen woord i<*>r v-" f" eenen man> die steeds zal verschijnen. Ik ben genegen om te&tJT' *T locale. belangen een dergelijkcn o-edwono-Pn • ï «oven, dat men juist door

schap, LèbZ^fTr vertegenwoordiger eener buurttoebrengen. De geachte sDreke °i °ft ltClt ^ nadeel dan voordeel zal waaraan ik JrTjLehf*■ hoofdgrond,

van beantwoording. Daar wordt gJzegd lijmenb"^ df mem°rie van afgevaardigden voor iedere buimJ J benoeming

meente, noch van verte JnZ Z- .UrtschaP' geene eenheid van gevan buurtschappen zaf hebÜï' ""Z"" eene federa«e

antwoord, dat de bijzondere belangen'zich iThrt" **

oplossen. Maar het tegendeel zal dunkt , •• algemeene belang

vertegenwoordiging zal juist beletten d t !? ' ™ar z-,n" Dle bijzondere