Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijs niet te veel bewijst? De burgemeester kan in vele opzichten, inzonderheid daar waar het geldt de uitvoering van algemeene wetten of maatregelen of bevelen, als ambtenaar van het algemeen uitvoerend gezag worden beschouwd; maar de burgemeester is dit niet alleen noch hoofdzakelijk. Hij is, volgens dit ontwerp, in de eerste plaats verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar.

Wanneer, hetgeen de geachte spreker heeft gezegd, doorging, dan zou de controle van Gedeputeerde Staten of in het geheel niet, of ten minste in zoovele andere gevallen, waarin de Grondwet die uitdrukkelijk verordent, niet te pas komen.

In het geval, bij het artikel bedoeld, kan er reclame komen van de zijde der ingezetenen. Het ontwerp van wet gebiedt, dat in gemeenten van 25,000 zielen en daarboven, de gemeenten in afdeelingen moeten worden verdeeld, en het komt mij dus voor, dat de uitvoering van dit gebod der wet aan eene controle moet onderworpen zijn. Die controle nu behoort, volgens de Grondwet, bij de Gedeputeerde Staten en niet bij den burgemeester. Dat hieruit omslachtigheid zou kunnen voortvloeien, kan ik niet inzien, te minder daar, zoo de bepaling der verplichte mededeeling wordt weggelaten, de Gedeputeerde Staten toch in den regel de mededeeling van de vastgestelde plaatselijke verordening zullen erlangen. Zij kunnen er om vragen, en in dat geval zal men twee mededeelingen hebben, in plaats van de eene, welke de wet vordert.

Het amendement van den lieer Anemaet wordt met 55 tegen 10 stemmen verworpen.

Art. 7. Tijd ter verkiezing der leden van den Raad. Volgens het ontwerp zoude de verkiezing ter voorziening in de vervulling van de plaatsen deileden, die in September aftreden, den derden Dinsdag der maand Juli plaats hebben. De heer van Heiden Reinestein wilde, vooral met het oog op de drukten welke in de maand Juli op het platteland heerschen, Juli door October vervangen en in verband daarmede den tijd der aftreding, in September voorgesteld, tot Januari verschuiven.

Indien, bij gelegenheid der behandeling van dit artikel, ten aanzien der tijdsbepaling voor de verkiezing der leden van den Raad, al de leden dezer Vergadering, die het geluk hebben ingezetenen te zijn van het platteland, waren opgestaan tot ondersteuning van het voorgestelde amendement, zou dat verschijnsel van beteekenis zijn geweest, schoon het mij wellicht niet aanstonds had teruggebracht van de redenen, die mij niet alleen hebben geleid om het in dit artikel aangewezen tijdstip voor te stellen, maar om, na overweging der in het verslag aangevoerde gronden, datzelfde tijdstip vast te houden. Nu zie ik, dat de eene voorstander van het kiesrecht ten platten lande het niet eens is met andere voorstanders van dat kiesrecht, welke in denzelfden toestand verkeeren. Ik mag mij dus nu vrijer bewegen in mijne denkwijze, in het betoog, ten aanzien van de juistheid van het gekozen

Sluiten