Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als particulieren verrichten. Daarop slaat het geheele artikel, zoodat het misverstand, dat het geachte lid ducht, mij ondenkbaar voorkomt, ook zoo de bedoeling uit de woorden zelve niet klaar genoeg bleek!

In de tweede plaats is het middel, dat de geachte spreker gekozen heeft, wel zeer eenvoudig, en het is mij ook wel ingevallen, de woorden, die volgens het primitief amendement de laatste zouden'zijn, voorop te stellen; maar ik heb gemeend, dat men dan vooropstelde een zeer zeldzaam geval en de dikwijls voorkomende gevallen dan achteraan zouden komen. Dat scheen mij in de logische orde min wenschelijk.

In de derde plaats heb ik bezwaar tegen de redactie, zooals zij door het geachte lid uit Zutphen is voorgesteld, omdat bij die wijziging afgeweken wordt van de redactie van gelijk artikel in de provinciale wet. Daar wordt niet van werken gesproken. Al wat aanleiding zou kunnen geven tot misverstand en twijfel moet, dunkt mij, vermeden worden en daarom moet dit artikel zooveel mogelijk nabij komen aan de bepaling, die in de provinciale wet is opgenomen.

liet amendement van den lieer v.Zuylen v. Nijevelt wordt met 53 tegen 11, dat van den heer Storm van 's-Giavezande met 45 tegen 19 stemmen verworpen' terwijl dat van den lieer Godefroi met 50 tegen 14 stemmen wordt aangenomen.'

Art. 28. Mededeeling aan Gedeputeerde Staten van de verordening, die den rooster van aftreding der raadsleden vaststelt. Ten einde aan die mededeeling te ontkomen, wil de heer Anemaet den Raad niet verplichten den rooster bij eene verordening vast te stellen en daartoe zonder meer lezen: De Raad stelt den rooster van aftreding vast.

Ik ben gewis niet minder voor vereenvoudiging dan de geachte voorsteller van het amendement. Ik moet intusschen den geachten voorsteller doen opmerken, dat hier alleen van verordening sprake kan zijn van wege het verband dat er is tusschen de uitoefening van het kiesrecht en dezen rooster. Het besluit, hier bedoeld, is niet gelijk te stellen met een of ander besluit over eene voorbijgaande aangelegenheid, enkel in de notulen op te nemen. Het is ook de vraag of de rooster overeenkomstig de voorschriften van de wet zij gemaakt, in verband met het getal der leden van den gemeenteraad, bij de wet bepaald. Om hierop toe te zien, dient de verzending aan Gedeputeerde Staten, inderdaad een hoogst eenvoudige maatregel. Ware die verzending niet bepaald, en kwam er eene reclame, dan zouden de Gedep. Staten de mededeeling vragen en ook, zonder reclame ontvangen te hebben, zouden zij daartoe het recht hebben. Nu wordt de verordening, bevattende den rooster van aftreding, zonder aanvrage aan Gedeputeerde Staten gezonden; en eene verordening mag zij, geloof ik, worden genoemd, van wege den samenhang met de uitoefening van het plaatselijke kiesrecht.

Sluiten