Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij heeft gesproken van spoedeischende gevallen, en gezegd, dat, wanneer daarvan in dit artikel niet moet worden gewaagd, dit evenmin geschieden moet op andere plaatsen in de wet, omdat het daar evenzeer als hier tot misbruik aanleiding zou kunnen geven. Dit is, geloof ik, zoo niet. De spreker heeft twee gevallen aangehaald. Vooreerst, wnnneer de Raad, in spoedeischende gevallen zou kunnen beschikken over gelden buiten hetgeen bij de begrooting is toegestaan. Maar die beschikking is niet buiten controle. Hij heeft in de tweede plaats aangehaald art. 42, volgens hetwelk, spoedeischende gevallen uitgezonderd, de oproepingsbriefjes ten minste tweemaal vier en twintig uren vóór het houden der vergadering aan de leden van den Raad worden bezorgd. Maar ook dit is niet buiten controle; het geschiedt onder controle van de leden van den Raad. Daarentegen, in liet geval, hier voorhanden, zal iets worden verzuimd, dat niet te herstellen is.

En nu vat ik den geachten spreker op zijne definitie van spoedeischende gevallen. Jlij zegt: ja, het zou kunnen wezen, dat de zaak geen spoed eischte, maar dat de bekendmaking van het houden der Raadsvergadering toch nadeelig zou zijn. De spreker wil dus de mogelijkheid in de wet brengen om, onder de vlag van spoedeischende gevallen, te laten doorgaan hetgeen niet door de bepalingen der wet zou worden gewettigd. Uit dien hoofde reeds kan ik het amendement niet beamen, wijl men onder die woorden: spoedeischende gevallen iets anders wil bereiken dan door het amendement wordt uitgedrukt.

Bovendien geloof ik, dat het nemen van de noodige politie-maatregelen genoeg verzekerd is, ook voor zoodanigen toestand, waarin het gevaarlijk mocht zijn het vergaderen van den Raad aan de gemeente bekend te maken. Dit nog. De burgemeester neemt de noodige maatregelen om het vergaderen van den Raad bekend temaken, maar hij kan de oproeping der raadsleden en dan te gelijk de bekendmaking zoo korten tijd doen alvorens de vergadering aanvangt, dat het publiek toch geene algemeene kennis draagt van het houden dier vergadering, die daarenboven gesloten kan worden.

De lieer Jongstra komt terug.

Bedoelt het artikel dat ook dag en uur der vergadering ter openbare kennis zullen gebracht worden?

Ik meen, dat hetgeen de geachte spreker uit Utrecht, die het laatst het woord heeft gevoerd, verlangt, inderdaad in de bewoordingen van het artikel gelegen is. Dat het de bedoeling van den ontwerper is, verklaar ik ten stelligste. Maar mij dunkt, dat ook zonder zoodanige verklaring, de uitdrukking zelve geen twijfel overlaat. ITet artikel zegt: „het beleggen te gelijk ter openbare kennis gebracht worde". Wat is nu beleggen? Beleggen eener vergadering is niet het bloot in het algemeen bepalen, dat er eene vergadering zal worden gehouden, maar

Sluiten