Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenparig of met uitzondering van één lid, zich verklaard heeft voor of tegen een bepaald gevoelen, tenzij de stemming in die vergadering zij opgenomen. Deze opneming nu heeft in het geheel geen plaate gehad; zelfs hebben geene beraadslagingen plaats gehad buiten die welke in de sectiën zijn gehouden.

Nu heeft de geachte spreker vervolgens gesproken van eene vereeniging van eene rijke met eene arme gemeente, alsof wij hier bij dit wetsontwerp een vonnis zouden vellen over eene vereeniging van de rijke ,net de arme gemeente. Maar daarvan is inderdaad geene sprake • er is hier geene sprake van de toepassing: in ieder bijzonder geval zal' dc wetgever moeten beslissen. En dat in ieder bijzonder geval hetgeen hier als hoofdbeginsel wordt gesteld, het doel moet zijn dat men moet trachten te bereiken, is door den geachten spreker öf niet tegengesproken (,f met wederlegd. De regel, zegt die spreker, zal zeldzaam worden toegepast; maar ik geloof dat wij niet kunnen vooruitloopen op hetgeen de wetgever doen zal, die in ieder bijzonder geval zal moeten beslissen of eene vereeniging of splitsing zal plaats hebben al dan niet. Indien het inderdaad zoo onraadzaam is, als sommige sprekers dit hebben doen voorkomen, om gemeenten te vereenigen op zoodanige wijze dat gemeenschap van bezittingen zou bestaan, dan zal, geloof ik — ik beken het met leedwezen — de wetgevende vergadering dit algemeene beginsel zeldzaam toepassen. De wetgeving zal alsdan bukken voor de omstandigheden; zij zal dan in de meeste gevallen zeggen: de gemeenschap is niet mogelijk, en wij zullen dus de uitzondering van hetgeen wij als regel gesteld hebben in werking laten komen

De geachte spreker uit Utrecht heeft wederom vergeleken hetgeen bij vereeniging van gemeenten plaats vond ten aanzien van den eigendom dier gemeenten, met onttrekking van eigendom nan gemeenten ten behoeve van den Staat. In het geval van dit artikel blijft het gemeente-eigendom. Er vindt geene onttrekking plaats ten behoeve van een ander lichaam. Hier vindt hetzelfde plaats wat zal plaats vinden wanneer twee provinciën worden vereenigd, wanneer een gedeelte grondgebied, tot dusver behoorende aan een anderen Staat, met het onze wordt vereenigd.

Dezelfde samensmelting van eigendom, tenzij bijzondere omstandigheden eene andere schikking vorderen, die dan zal plaats vinden, zal ook plaats vinden bij de vereeniging van gemeenten, tenzij ook 'hier bijzondere omstandigheden eene andere regeling noodzakelijk maken. De geachte spreker uit de hoofdstad heeft gewaagd van een gezegde dat ik zou hebben geuit, alsof afzondering in geenerlei opzicht zou kunnen bestaan wanneer er vereeniging was. Ik heb niets minder gezegd dan dit; ik heb alleen gezegd dat, wanneer de afzondering heerschen moest, wij dan beter deden niet te vereenigen, maar dit wetsont werp zelf erkent in art. 217, dat de spreker zich niet zal hebben herinnerd, dat in gemeenten, wier afdeelingen of dorpen een afzonderlijk

Sluiten