Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeen wet, door den Koning geschorst of vernietigd zou kunnen

De geachte spreker is niet tevreden, dat in een van de stukken die van my zijn voortgekomen, in de correspondentie met de rapporteurs' gesproken is van plaatselijken eigenzin; en de geachte spreker schijnt

besta- n^dt' t ** "t gGValle e°n Centrale ei"mz!n zou kunnen bestaan die met veel beter ware dan de plaatselijke eigenzin Aannemende Mijne Heeren, dat het centraal bestuur, hetgeen te doen eeft met meer dan 1200 gemeenten, in iedere bijzondere gemeentehuishouding , m elke bijzondere gemeente zou willen modelleeren tiranniseeren, dan geloof ik nog, dat het betoog, waarbij de geachte spreker die vergelijking heeft gebezigd, niet aannemelijk is. Die centrak eigenzin, wat vermag die? De kracht van den centr.ien eigenzin zl hij bestaat is outer negatief, kan niets scheppen in de gemeente Maar de plaatselijke eigenzin heeft een beginsel van handelt en wanneer nu een van die twee eigenzinnen moet worden gevretï 'da"

Ct°steiite lT-tn eer r1 b;Trtc vreezen

het stellige, positieve, handelende beginsel, dan het beginsel hetgeen met anders vermag dan afweren. De geachte spreker zegt: dé plaatselijke autoriteit weet beter wat goed is voor de gemeente. Maar daarop komt het hier niet aan. Er is volstrekt geen voorbeeld aan te wijzen er hgt geenerlei denkbeeld in de wet, dat in de plaats van het plaat-

komt rgdaZt°Ub2rden eeD t°°g7 g6Zag" Maar Waarop het hicr afkomt is dat beslisse wie het best weet wat strijdig is te achten

met het algemeen belang, wat het algemeen belang eischt. En nu wordt

iet de macht gegeven aan het algemeen bestuur, om op te dringen

zyn begrip van algemeen belang als beginsel van handeling voor het

gemeentebestuur maar er wordt aan dat algemeen bestuur de macht

" ? ven, om, volgens de Grondwet, waar het oordeelt dat strijd bestaat

tusschen gemeenteverordeningen en het algemeen belang of de aW

te schorsen en te Het ^

met aan op de wetenschap, wat het huishoudelijk belan* vordert ...aar op de wetewchap wat ,net het alge,„een belang mêt d7,I«'

meene wet strijdig is, ja d„„ ncen eer ™

worden toevertronwd aan het alge.neene dan aan het „laaMKt best ï

ttjrter'\rhtetvTte,ier zcif ™hct

twisten. De geachte spreker heeft bij zijn betoog ook no* gevoegd de betuiging van deze vrees, dat de gemeenten, die onïdit beïïnd ten gevolge van hetgeen hij noemt cmtraliseerend sijstema kunnen' worden onderworpen aan zeker model, onder een voClnüZoZ onden worden gedwongen een ander model, eene andere uniform aan

midïen6bracht1 dcze!fde Verlegging, die ik zoo even in 'liet

worden geweerd, W°'dm slechte

ne geachte spreker heeft ten slotte van zijn betoog „p litI, de

Sluiten