Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=Bï=r:

Wd.t rt «nn'nenn,. V» olTfnt"

roenn licstuur, wilta. hebben dal gij ^ woJ„ '' »1"

z° le° ««—'"«• ft vmaK „f hot denkbaar is dTe.2 Gou rnement m eene dergelijke gezindheid ooit vervalle

>e geachte redenaar heeft gesproken van het te groote vertrouwen

»o. .ie " v^df te8™™o:',isc °<

hof „i . ' J van de souvereimteit over den Stmt in

Ï t £TS teVre<1Cn Wil -veel perceeltjes nw»elijk

irnoh. ï aanzien van de algemeene verordeningen, dan zal hii dit . 'ten te verkrijgen ten aanzien van al de andere hnn,w

(Weentebeaunr, die ,„e„ „let onder d"° «tel ™ j ™° voorschriften zou kunnen bcriinen TW • , algemeene

spreker; m„r „,lte XnXToto. ™ ^

„De nlaiWliito , . ö voigen zijn.'' Het amendement zegt:

schriften van den Raakten611' ^ de

van de huishouding der gemeente80 ^ r°"ehng en het l)cstu,,r hetgeen van algemeen R it T verstaan, treden niet in

gea^htenTrekef Theff hii h6rVTaal ^ W' Hct kan ^

Baad eene? gemunte Ïtting t het, "*.**"* jaren .lan* in den algemeene verordeningen uitmaken een" Uw Gkleü!gCgedee?te' ^ T besluiten van een gemeentebestuur. Nu zal ia zolï i™ voorschrift kunnen worden geschorst nf / a zoodanl« algemeen de grenzen van de algemee'ne

worden geschorst, niet kunnen worden vernietigd En nu T

s ^ t" rs ^

<>rlentglaat dio"1^11^hi^ht vTn^nige^veÏ

:rté

zeker niet zijn begrepen Maar ik T* algemeene voorschriften

r

> « aal, van eene school of van een armbestuur,

Sluiten