Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben voorgesteld aan den Konin« aan do n ^

der natie met te beroepen. De geachte spreker heeft gezegd- hij h-id in deze Vergadering, ten slotte van zijne rede ~nd te zeggen aan de Vergadering, dat zij wel veel va'n vrijzinnigheid'kon en d it 7, ln'rT VerlaDgcn t(,ondc <>m «le vrijheid te bevorderen

het tot

boïSrJ2,d?Sne -t geleid heefttoteenegroote

:t=;

worden wederleg, en "K"''taLTlh-rt ""l""" T

«.hyi me™tog> die dt\'c;

woordigmg g0!c,en d. ecr h>d meemali!ii ,n hctern^™

i.. P 'kr a'tngename «liscumiên, ,lie it toen niet zelden m* den genchten vMrete),er v»„ hct ,,me„ienlcnt v0Jf

geheel mS,oei; gfvrfe^Dif Jmm' ''"en !0Sevi"»n•

va.,oude en d^n 1igt Z

ge.'K ï en spreker niets minder zijn dan nationaal Nu is er

voorstellén d't ^GD' illthanS niet voor (en ik kan mij zeer goed

derinl L Lf *eVCn"Un bestaat de leden dezer Vergadering), om het mij aan te trekken, wanneer iemand ik wil niet

3de Ver ,rdheld; maar <lan toch °P e^e wijze, die treft, verwijf aan de Vergadering dat zij wel veel van vrijzinnigheid gewant doch'

len 2n.rD,gttPrijS 8teï °P Vrijhei(1'- ™ een Ministeriel d'at het

dat dan toch word? T ? fl ^ een Gouvernement,

derino-Tkt ondersteund door de meerderheid van de Verga-

Ve ^erL 17, *"* V°0rstcllen' dat *» meerderheid van de garing z°u kunnen wezen in mijne stemming, en zegden- dat is

sa Zg «ir"1"*'eenc ?**•,,ie Mn <int in,ii™1»

Kwanjk mag worden genomen; zoodat uit dat stilzwijgen -een bewiis

K ovor,ui8ing - *5?

wefbeeT de rChï Spreker 0p nieuw als een verwijt tegen deze t heeft gericht, is het systematieke van deze wet; de wet zegt hij

hangt zoo samen, dat men, daargelaten nu de haLl 6ie de wet ai uitvoeren, de wet niet zal kunnen ontduiken; zij zal L heT ware over het gansche Land een net werpen, waarin alle gemeenten tullen worden opgevangen en op hare plaats gevestigd. Ik TrZ ofdU net |s eene lofrede op de wet? De beginsels, waarop de wet stoimt i~ dat dp "T VUn den 8eachten spreker verkeerd zijn, maar te verlangen WGt 200 Ware' dat ziJ ZÜU bunnen worden ontdoken, dat kan

Sluiten