Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t afwetgevers mogen worden beschouwd, tot zeer groote misbruikenonkeT^ l f ^ ZUlleD °pwcgen tegen de nadeelen, die in een' zonrïn T 8 g? Van eene te lag® boete' uit deze wets-bepaling

nog n^et kan^oegeveD ' ~ * * *

Ik moet hierbij voegen, dat men bij de aanneming van de Belgische gemeentewet insgelijks bedacht is geweest op de herziening van het strafste sel van de wet van 1818, en dat men de bevoegdheid om straffen

LffJerea' Tkt t0t h6t °pl6ggen van eenv°udige politie¬

staten. Geen gemeentebestuur mag, volgens de Belgische gemeentewet

straffen opleggen, die dat te boven gaan. Daarboven evenwel gaat nu'

het voorstel, dat het Gouvernement aan deze Kamer doet verredaar-

oven zelfs. Om die boeten nu nog te verdubbelen, volgens het voorstel

van den geachten spreker, dat, dunkt mij, zoude te ver gal Ik

geloof niet, dat men hier zooveel hooger straffen behoeft, dan de

h~uDrgd. Z0° ^ meCn' ^ ^ BdsiSCh6 voldoende

I)e heer Provó Kluit komt terug. Het voorbeeld uan België ontleend kan zegt hij, geen gewicht in de schaal geven. Wat daar goed is, kan hier verkeerd zijn. Kan het Gouvernement hooge boeten keeren?

u6tt l!ïatSte' clf d° geachte 8Preker het midden heeft gebracht, in het algemeen kunnen beamen, omdat iets goed kan zijn

voor een ander land, dat niet goed is voor ons; maar in dit 3

moet men met vergeten dat men in België ook had de wet van 1818

Men had die wet, men heeft in 1836 die straffen gereduceerd ver

beneden het tegenwoordig voorstel van het Gouvernement; en'men

verdere • • lag6r° reductie' in een toestand, die eenige

rdere voorziening met schijnt te vereischen. Daaruit schijnt nu wel

volrST T /Pgemtakt' dat men °ok in ons Land vvel zal kunnen volstaan roet matige straffen.

is dezeTide t r ,°?m6rïen' dat hetgeen het Gouvernement voorstelt, d6 , de b°ete' dl? vo]gens de wet van 1818 konde worden vastgesteld voor overtreding der gemeenteverordeningen, in al de andere gemeenten van het Rijk, buiten de zoo even genoemde, dus meer dln /„ der gemeenten. Daarmede staat de hier voorgestelde boete gelijk

L een honfïf ^ ** f 50 ^ wordt dus «***■

Z rÜ gemeenten ontnomen. Nu erkent de geachte spreker,

zal yeJ ht V°0r vmef8tf gemcentcn te veel zal z'.ini maar men zal zegt hij, geen misbruik behoeven te vreezen, omdat het Gouver-

, nen ezicht kan houden op de gemeente-verordeningen. Ik moet

waardoor 8Prekerantwoorden, dat wanneer hij van toezicht spreekt.

hii • i ^men m i °Pzlcht aan misbruik tegemoet kan komen, dat

wet KK l Cen g and6r begrip formeert van lle werking, die deze wet bij hare invoering zal hebben dan het Gouvernement er van heeft

Sluiten