Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do geachte spreker meent, dat de grenzen tusschen de gemeenteen de algemeene politie in dit ontwerp niet bepaald zijn. Maar die grenzen zullen in dit ontwerp wel bepaald zijn, zoo daaruit geene artikels worden gelicht; en ik geloof niet, dat eenige algemeene politiewet verandering zou kunnen brengen in hetgeen wettelijk geregeld zou zijn ingevolge dit ontwerp. Het gemeentebestuur moet zorgen voor de uitvoering van de politie-verordeningen binnen de gemeente. Dat is een begrip, dat ik niet geloof dat nu aan vele verordeningen betrekkelijk de politie ten gronde ligt; maar het zal grondbegrip zijn, wanneer dit ontwerp wordt aangenomen. Wat nu het verband betreft tusschen de algemeene politie en de uitvoering van de plaatselijke politieverordeningen, ook ik meen, dat dit verband zal moeten worden gesteld door de algemeene politiewet, die men verlangt, en waarop door de in dit ontwerp gestelde regelen hoegenaamd niet wordt vooruitgeloopen. Deze regelen hebben betrekking tot een bepaald gebied, en de regelen, die men verlangt, hebben betrekking tot een grooter, meer omvattend gebied, doch waarin het eerste is ingesloten.

De geachte spreker zegt verder: „men heeft niet afgescheiden". Ik antwoord: men heeft wel degelijk afgescheiden, en het is alleen ten gevolge van een verkeerd verstaan en van het wetsontwerp èn van hetgeen bij de Memorie van Toelichting is in het midden gebracht, dat de geachte spreker dit heeft kunnen ontkennen, en dat de geachte spreker uit dc hoofdstad heeft kunnen zeggen, dat men hier niet heeft kunnen willen onderscheiden.

In dc Memorie van Toelichting, zoowel als in dc Memorie van Antwoord wordt gezegd, dat in bijzondere gevallen de grenzen tusschen huishoudelijke gemeentepolitie en algemeene of Rijkspolitie, niet altoos even duidelijk konden worden getrokken, omdat het algemeen belang en het plaatselijk belang bij de handhaving der orde, zich binnen dc gemeente op menigvuldige punten ontmoeten. De uitvoering dus op zoodanige punten zal kunnen en moeten plaats vinden, zonder aanleiding te geven tot strijd tusschen die belangen. Maar omdat de grens tusschen beide soorten van politic niet altijd onderscheiden kan worden in bijzondere gevallen, waar plaatselijk en algemeen belang elkander kunnen ontmoeten, daarom kan men toch de uitvoering van plaatselijke en de uitvoering van algemeene politieverordeningen wel onderscheiden, daarom kan men toch het gebied van plaatselijke en het gebied van algemeene verordeningen wel onderscheiden, en dit, geloof ik, is gedaan in deze wet, voor zoover het daarin moest plaats hebben.

De gemeentewet vindiceert voor de gemeentepolitie, hetgeen afhangt van het gezag der gemeentebesturen. Maar, heeft dc geachte spreker gezegd, dc wet gaat verder; want de artt. 184 en 185 hebben niet op plaatselijke politie betrekking. Ik meen dat zij daarop wel degelijk betrekking hebben, voor zoover de burgemeester geroepen is om de openbare orde in zijne gemeente te handhaven.

Sluiten