Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de kosten van het onderhoud der provinciale eigendommen en de „wegens die eigendommen verschuldigde lasten;

„de renten en aflossingen van de door de provincie aangegane geldleeningen;

„de kosten, vallende op de door de provincie te voeren gedingen; „de kosten van het provinciale blad en van andere ten behoeve „der provincie gedrukte stukken;

„de kosten van verpleging der arme krankzinnigen;

„alle uitgaven, in het provinciaal belang noodig, of door bijzondere „wetten aan de provincie opgelegd."

Daar staat nu volkomen hetzelfde. Hetzelfde wat door de Gedeputeerde Staten ten opzichte der begrooting der gemeente kan worden gedaan, kan de Koning doen ten opzichte der provinciale begrooting. Daarover kunnen nu menige moeilijkheid en vele vragen ontstaan, maar mij dunkt dat alle vragen en moeilijkheden kunnen worden beantwoord op eene zeer eenvoudige wijze. De Gedeputeerde Staten, in het geval zijnde van het algemeen Gouvernement bij de provinciale begrootingen, vinden bijv. op dc voorgelegde gemeentebegrooting geenen post uitgetrokken voor het onderhoud van gemeente-eigendommen. Die kosten zijn evenmin uitgetrokken op de vorige begrootingen van 2 of ,3 jaren vroeger. De Gedeputeerde Staten zijn door bezwaren, ingebracht van wege de ingezetenen, onderricht, dat het gemeentebestuur bijv. het gemeentehuis of de publieke schoollokalen laat vervallen; dat men er niets aan gedaan heeft sedert jaren. Dan zal het een en ander aan de Gedeputeerde Staten aanleiding geven, om bij ontvangst der begrooting aan het gemeentebestuur te schrijven. Zij zullen zeggen: er is niets gebracht op de begrooting; van waar dat? Is er inderdaad niets noodig? Blijkt nu uit het onderzoek der zaak, dat inderdaad gemeente-eigendommen verwaarloosd worden door het gemeentebestuur, dan zal cr eene bepaalde som door de Gedeputeerde Staten worden gebracht op de gemeentebegrooting, evenals het algemeen Gouvernement zoude doen ten aanzien van de provinciale eigendommen. Er zal een onderzoek in de gemeente gedaan worden, wat in het vorige jaar is gedaan, hoe de tegenwoordige toestand der gemeente-eigendommen is, en dan zal overeenkomstig met die bescheiden eene som op dc begrooting der gemeente worden gebracht. Het komt er op aan dc gemeente-eigendommen niet door eigenzinnigheid, verzuim of nalatigheid te laten verwaarloozen, en daarom zal voor hetgeen wezenlijk eene uitgave ten laste der gemeente behoort te blijven, op de begrooting een post worden uitgetrokken, desnoods door Gedeputeerde Staten.

De heer van Goltstein acht liet onaannemelijk «lat op de begroot in;,' door liet gewestelijk bestuur uitgaven zullen worden gebracht, die volstrekt niet geacht worden in liet plaatselijk belang te ziju en die uit dien hoofde door het gemeentebestuur waren geweigerd.

Sluiten