Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riesland: ook ik geloof dat het amendement wel werking zal hebben en ik geloof dat er een misverstand is aan de zijde van den geachten spreker uit de hoofdstad, llij zegt: er zal geenerlei verantwoordelijkheid bestaan Maar die verantwoordelijkheid bestaat, want dat besluit van gedeputeerde Staten kan worden vernietigd door den Koning, al zegt de wet ook niets Indien het noodig is eene persoonlijke aansprakelijkheid in de wet te brengen voor eene handeling waarbij de Gedeputeerde Staten geen het minste eigenbelang kunnen hebben, wanneer het noodig is zoodanige persoonlijke verantwoordelijkheid in de wet te bren^n" dan zal zij inderdaad zooals het amendement luidt wel werken Wanneer de Koning vernietigt zoodanig besluit, waarbij Gedeputeerde Staten hadden geordonnanceerd de betaling van zekere uitgaaf, dan zouden de leden van Gedeputeerde Staten die tot dat besluit medegewerkt mdden, daarvoor persoonlijk aansprakelijk zijn. Zij zullen persoonlijk trant woordelijk zijn, en die persoonlijke verantwoordelijkheid zal des noods voor den rechter werken.

Wanneer nu toegegeven wordt aan de redenen, om zoodanige aansprakelijkheid te brengen in deze wet, dan zou ik wenschen, dat de geachte voorsteller van dit amendement mocht goedvinden, in plaats van in eene derde alinea, hetgeen hij bedoelt te zeggen, in de eerste alinea deze woorden in te voegen: onder persoonlijke aansprakelijkheid van hen du daartoe medewerkten, achter na den Raad te hebben gehoord Zoodat de gewijzigde 1ste alinea van art. 226 dan zal luiden: „Ingeval tot betaling van hetgeen door de wet aan de gemeente is opgelegd «eene bevelschriften worden afgegeven, kunnen Gedeputeerde Staten' na den Raad te hebben gehoord en onder persoonlijke aansprakelijkheid van hen die daartoe medewerkten, bij een besluit de betaling bevelen" Zoo, geloof ik, zal langs den kortsten weg, met de minste woorden bereikt zijn hetgeen de geachte voorsteller van het amendement bedoelt e werking zal zijn, dat de leden van de Gedeputeerde Staten, die tot het nemen van zoodanig besluit hebben medegewerkt, persoonlijk aansprakelijk zullen zijn voor het bevelen van die uitgaven, zoo die uitgaven als niet wettig moeten worden beschouwd.

Het gewijzigde amendement van den lieer Sn.it wordt met (10 te-en 2 het amendement van den heer Wichers met 6*2 stemmen aangenomen."

Art 226 'l Alnendement van den heer Jongstra, in lid 1 tusschen de woorden:

■) Art. 236 Burgemeester en wethouders worden wegens uitgaven, door hen bevolen , waardoor het eindcijfer der begrooting of de aangewezen begrotingspost wo.dt overschreden, of die ter kwader t.ouw zijn aangewezen opeen post, waannede «l.e u.tgaven n.et overeenstemmen, tenzij blijke, dat zij tot het bevelen dier uit-nven nïtaavenh'' '"e^e,fewe^kt> Pe,'S0°nIijk aansprakelijk jegens de gemeente, indien die

iiitcrau® i e'l0el'1 besluit Va" ««^pnteerde Staten „iet onder de

uigaven der gemeente worden opgenomen.

De Raad benoemt, wanneer daartoe volgens dit artikel termen zijn,

ij" midden, met de ïegtsve. volging tot schadevergoeding belast.

Sluiten