Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Raad zou, dunkt mij, inderdaad zijn het stelsel, dat voor het overige bij deze artikelen wordt gevestigd verlaten rl !llu? spreker heeft ook gezegd: dat men zich toch altijd zal kunnen beroepen op den Koning. Maar de vraag is slechts, of het stelsel van het voorafgaande zal worden verbroken, of aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid zal worden gelaten om de rekening vast te stellen, al dan niet De geachte spreker heeft vervolgens aanmerking gemaakt on de

Zen n" M" M ^™ ^wenscht, dat die uit het artikel veri . Iijnc Heeren, ik geloof dat, wanneer de woorden ter kwader

staan in art. 124 der Provinciale wet. Maar ik "doof tod. fi.,t dezelfde ,v„„rJe„ reede in eene andere „et £„TZ

En nu' „r,rjl T* bede°kei1 eor "icn "> v00r ™'k«srd verklaart, nu vraag ik of het in eene wet van dezen aard ooit aan te nemen

zou zijn, dat men persoonlijk verantwoordelijk zou zijn wegens uitgaven

==* rztt»

En nu nog een woord over de 2de alinea van het artikel Ik heb dienaangaande geen bepaald amendement hooren voorstellen maar al een door den geachten SJ)reker uit Friesland hooren zeggen 'dat hü inhchtmgen wenschte te ontvangen van den Minister. Zoo dieTnliehünten hem voldeden, zou hij geene reden vinden om niet toe ^stemmen m het voorgestelde; in het andere geval zou hij wensehen da d" woorden volger, dit artikel uit de 2de alinea wegvielen ?k beloof Mijne Heeren, dat wanneer het beweren van den geachten spreker üit' Schiedam op moet gaan, dat de rechter zoodanige analogie alswaarou wees, niet zou willen erkennen; ik geloof dat het dan niet

:i;tuit d;,Me ir *

geredigeerd11 D 1 ^'' §eheele 2de alinea anders zou moeten worden geredigeerd. Dan zou men aan de 2de alinea eene algemeene strek kin" moeten geven; men zou dan bijv. aldus kunnen lezen De Raad he oem wanneer er termen zijn voor eene rechtsvervolging tot schade meTde^re hf" bU^emefter en wethouders, iemand uit rijn midden"

geene ™>™°. besta» bij n^rte^en

„bil analogie, ipwpi» ÏiTÏÏVÏZÏr

Sluiten