Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inzonderheid aan hot eerste lid van art. 142. Dit, zei hij. stel,Ie voorop den

en inet"toe 'te ' ^ T' 7^ de P-inciale Staten

en .net toestemming van den Koning, elke plaatselijke belasting invoert

„Kan men nu zoo vroeg hij, „omdat in de tweede alinea staat, dat de wet algemeene regels /.al stellen, daaruit afleiden, dat de wet zal mogen voorschrijven m welke orde de belastingen moeten worden ingevoerd?"

De voorgestelde regeling op zich zelve beschouwd was „iet goed. De hoevan Hall meende, het stelsel was te beperkend, zoowel voor de gemeenten

,,CtStak- 700 /e' '6 'iee' Wintgens, de gemeente een dwangbuis, tn men vond die beperking der gemeentelijke vrijheid wede, om in de verplichte volgorde der verschillende belastingen gelegen. Te

de LH " V°°r a"e Pe,neo"te»- «en verlangde dat het ontwerp naar

bijzonderheden van plaatselijke gesteldheid zonde onderscheiden maar verzuin.de aan te wijzen waarin dan wel die verscheidenheid van eigenschappen bestond. B

op de directe'h'l t'' '' vervangm>; (,er aceijnsen door opcenten

I Ie directe belast,ngen een onevenredig zware., druk van deze belastingen

vreesden, verweten anderen, dat het ontwerp niet ver genoeg ging. Hot had

voor accunsen geene plaats mee. moeten late., Amsterdamsche nl. De heeren

rou> Kimt .... Scl.ooueveld schilderden af, dat bovenal de mi,.dergegoeden

d . ,' VT! ""S Z°"de" W°nlen Ketrollon. I)e heer Sloot tot Oldhnisoor.lc. de de belangen van het platte land in hooge mate geschaad

let n.enw voorgestelde art. 255, dat volgens sommigen het ontwerp aan-

*o,,< 7^^ ^ v,^,,,«*«„de kw,

C wl 001 aa" '1C va" Vo°'St' va" Akerlaken

De" Vijr,lel' tlaS dt!'- discussie., werd den Minister het woord gegeven. HO Mei.

Mijne Heeren, ik voorzag wel, dat de aanneming van dit ontwerp van gemeentewet zeer veel gemakkelijker zou worden, dat de aanneming in alle opzichten zou worden bevorderd, zoo het van belastingen zweelk n,ctte'nin gemeend heb dit deel in het ontwerp te moeten opnemen, ja als eenen tak van het geheel te moeten aanmerken, is dit het gevolg geweest van het innige besef, dat alleen op die wijze de Grondwet wordt nageleefd en eene weldaad aan onze gemeenten over het algemeen wordt bewezen.

Ik zal Mijne Heeren, trachten samen te trekken hetgeen in de vierdaagsche discussie is gezegd, voor zoover dit van mijne zijde een

antwoord schijnt te vereischen, voor zoover het niet reeds is beantwoord

hebben t 7i T en voor *™ver de punten betrekking

hebben tot de beschouwing van dit belastingstelsel in het algemeen

Er zijn bijzondere punten aangeroerd, die mij voorkomen in de orde

leter te zullen voegen bij de beraadslaging over de bijzondere artikelen.

!, ,ier. of da;lr ,ecn hl.I'«nder opneem, het zal geschieden .net het doel om de discussie over de bijzondere artikelen te bekorten

ZZtTTTST ik :e,h8ndelen in den "eC8t van die leden, die atzelfde doel hebben gehad, toen zij in de algemeene beschouwingen

Sluiten