Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetgeen niet is vermeld bij de opgave in staat D, evenmin als bij hetgeen de geachte spreker uit de hoofdstad daaromtrent heeft aangemerkt. Die belasting van ƒ 10.50 per vat zou dan, indien men tot 100 opcenten kwam, worden verhoogd tot ƒ 12, zijnde eene vermeerdering van ƒ 1.50 per vat.

Ten aanzien van den turf ie gezegd: gij zult de accijnsen wel kunnen

verminderen, maar de prijs van den turf zal toch dezelfde blijven Ik

zal daarop met antwoorden, na hetgeen door den geachten afgevaardigde

uit Steen wijk dienaangaande is in het midden gebracht. Ik voor mij

geloof, dat het onmogelijk is, dat de vermindering van de accijnsen',

niet in de eerste dagen, of in de eerste weken, maar op den duur

geene vermindering van den prijs zou te weeg brengen. Ik zal de

overige bedenkingen voorbijgaan, ofschoon op alle een dergelijk antwoord te geven ware.

Ik kom nu, Mijne Heeren, tot een antwoord, dat ik straks gezegd heb te zullen geven aan den geachten spreker uit Amsterdam en aan dien uit de residentie', die beweerde, dat in Den Hang de middenklasse zou worden geruïneerd, wanneer men de opcenten op het personeel invoerde op de wijze, welke dat wetsontwerp mogelijk maakt. -Mijne Heeren, ik heb mij verschaft eene officiëele opgave van het bedrag der personeele belasting in hoofdsom van Amsterda „. Amsterdam en s-Gravenhage belmoren tot dezelfde klasse; zij maken met Rotterdam de drie steden der eerste klasse uit. Die opgave van het bedrag der personeele belasting in hoofdsom is volgens de kohieren van de jaren 1846/1847; het verschil zal wel zoo groot niet zijn met de kohieren over de jaren 1849;1850 of 18-50,1851. Ik heb tevens laten opmaken hetgeen, uiterst matig l.erekend, iemand met zijn huisgezin in de verschillende klassen minder zal betalen, wanneer 100 opcenten worden afgenomen van de gemeentc-opcenten, die thans drukken op de eerste levensbehoeften in de steden Amsterdam en Den Haag. Ik

u.e 1 de uitk°msten mededeelen; maar ik herhaal, dat ik hetgeen iemand zou behoeven aan brood, brandstof en dergelijke, in de verschillende klassen, uiterst matig heb doen stellen. Ik geloof niet dat de man er met zijn huisgezin genoeg aan zal hebben: maar ik heb die berekening zoo matig gemaakt, opdat des te wisser blijke, hoeveel hij minder zal betalen, wanneer er 100 gemeente-opcenten van de accijnsen worden afgenomen.

°PKaV0 van <Je woonhuizen te Amsterdam, waar

7 Vilw helilstl):lrc wo°mgen zijn en daarvan ruim 2i)()C0 beneden

de ƒ 600 huurwaarde, vind ik in de laagste klasse 3 Ti 4000 pereeelen van eene huurwaarde van ƒ 67 tot ƒ 80, en vervolgens ook 3 a 40(10 m de klasse van ƒ 80 tot ƒ 100. Hoeveel nu wordt door ingezetenen, me huizen bewonen van eene huurwaarde van ƒ 80 a f 100 aan belasting op het personeel betaald? De middensom van de bel'astin- op het personeel is voor hen ƒ 6.04 in hoofdsom. Dit bedrag nu verhoog

Sluiten