Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met orden voorgeschreven en in allen geval is, volgens hem het belang van het platteland voorbijgezien. Waarom? Omdat de lasten p de gebouwde eigendommen te groot zullen worden. In de landprovinciën zeide hij, is de klasse der pachters zeer talrijk; daar zi n te weinig boerenwoningen en het stichten van nieuwe boerenwoning v 1'worden gestuit, zoo de lasten op de gebouwde eigendommen worden

st ch el ;an°° °PClnten meer W°rdeD °^d • dan -Tet meuwe boerenwoningen niet meer worden gedacht Ik

nleeet te fachten sPrcker vooreerst herinneren, hoeeene boerenwoning niet <JeL7 i i!' boerenwoning valt in de grondbelasting

niet beltt deTn ^ T" gedeClte' en grootste deel wordt niet belast de stallen en wat daar verder bij behoort, al wat van de

in°vde ^villen niet Z°°dilt de belasting

in ve e gevallen zeer weinig zal zijn. Ik zal eene som stellen, die de

„eachte spreker kan verdubbeien, zoo hij verkiest. Ik neem aan, eene

boerenwoning van ƒ 100 huurwaarde, en dan zal ik, dunkt mij nTet

is min H Wyl ƒ T' Wannee,i ik Z6g' dat z'oodanige woning belast -J " « cl,iar 5 opcenten bij, dan wordt de belasting verhooo-d

Tn ^5 centen " ^ dilt d°°r ^

100 °h tn °P CeDC ^la8tlDg Vim f 11 > hiJ huurwaarde van . , het bouwen van boerenwoningen zal worden gestuit?

belast MiiZegW gea°hte sPreker: dc landbouw moet niet worden belast. Mijne Heeren, de landbouw is niet belast, het bedrijf van den

andbouw is volstrekt niet belast, het is een van die takken die -

bied? "'i hCt WO°rd ,,)!lg uit8Preken) want de Grond wet verbiedt privilege ,n zaken van belasting - een voorrecht hebben De

andbouw als landbouw is niet belast; maar, zegt de geachte spreker

.le ongebouwde eigendommen zijn reeds zoo zwaar belast. Indien het

Xuwï "6t iS - ~ »ie '»#» nie. treft. 7e „„

gebouwde eigendommen zullen, volgens deze voordracht, niet meer behoeven te worden belast dan thans, er zal niet meer behoed geheven tc worden, dan thans geheven wordt, om tot verbruikbelastingen te kunnen komen. Dit bezwaar raakt dus mijne wet niet

®emceriten 1 de,geachte 8»r*ke' «P™*«iam gemaakt op de landgemeenten, waar de opcenten van den accijns op den sterken drank

volgens hem, de hoofdbron der gemeente-inkomsten uitmaken £

doelen" dit } ^ doeleQ <>P e^ele gemeenten, maar be1 elen, dat dit plaats vindt in vele gemeenten, althans in zulk een

g < ot aantal, dat uit dien hoofde het stelsel zoude behooren te worden

gewijzigd; want voor enkele gemeenten kunnnen altoos uiLonde^nln

worden gemaakt. En nu zal ik den geachten spreker toch verTekTn

j ch te willen herinneren, welk een klein gedeelte van al de inkomsten

Óp hetgrdeSnene ^' W(,rdt bijgedragen door den accijns'

1 g iistilleerd. Ik zal eenige gemeenten nemen, die zeer dicht hij

<10 *. geacht» spreker gelege„ ój„, ,» W«Z2

Sluiten