Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

urtnt Z?tldi^rn ^ 8°mmige gGmeenten in of tweé

?k hoop d dft ste , J Cen h00fdüli-'ken tot stand brengt

worden hii )J T° ^ m0g8' Want de hoofdelijke omslagen worden by het voorgedragen stelsel, geenszins uitgesloten

De geachte spreker heeft van gemeenten gewaagd waar de eisen

dommen geheel m handen zijn van uitwonende bezigs, M ne HeITu

zoodanige gemeenten zullen zeker niet tot de meerderheid van onxe

srs kh,:",rD' rr,*p

uit Leiden , T "n bel'"*' dmr Jcn S6™1"» afgevaardigde

■!o"vo,,edi* ■™i '*«■£

-i?s

, "| ' v 1 deze opcenten niet nieuw worden ingevoerd

maar slechts worden verhoogd op een ik ™>l™f «gevoerd,

IX. geaehte ,preker nit Gefderknd (iÜ^t^NiZ^T ""t

l.eclt even»,, gemeend, dat in Gelderland bijkans »,«,raé,i we'rd"ioo d «lArenget v„„ l]ot gedi,lillem, ,fe heb J *'

distdleerd en van de hoofdelijke omslagen van iedere «nu lde

ÏTkS, S^n^MeZïd "d"e ,'Preker ""°n °1""<!rke"'

liet «edirtilWrl n , 0Pb«ngst is van de opcenten op

en Jat, k° , «"""f"1»*» »P>'™g"t der verbrnikbetastingen, 1

in sïïizws: den w»° -

van den liefdelijken omslag f mm, „%£»"£" "Pbre°««

r ;"rkrcr°" zïïzz:

vtrKregen uit die accynsen, als 100 : 30.

Mijnheer de Voorzitter! ik hen nog niet ten einde. Indien de Voor

V"gaderins th™ een kwartieruurs te schorsen om, ik zeg niet mij, maar den leden eenige rust te gunnen ik za dan verlof vragen mijne rede later voort te zetten. '

Ik heb getracht de redenen samen te trekken, waarmede betooml is dat de voorgestelde regeling niet goed ware. A s eerste reden s ^ voorgekomen de tegenwerping, dat het stelsel te ver ging^t he

gezegd, dat de opvoering, de verhooging der opcenten op de

Sluiten