Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r r^-rïïs:

verwijderen, alsof ocnigszin, ton gedacht zijn aan nachten L h,

bLenelgro°dMTr,!btT' *'"l '"f' ^ 'lo *emewto »•'«

e-eien, en dat kan worden verhuurd of vernacht o-eHilr ri™ i particulier een hui, „f ecu stuk grond. ta zou dewijl. cëLt" • Is lner wordt voorgeschreven, in 't geheel niet te pas komen• dairbii ZOU met de mmste grond van toepassing dier eontróJe zijn ' " Ik zal de verschillende betalingen doorloopen, die, volgens dit artikel voor plaatselijke belastingen worden gehouden, of daarmede wat de toepassing van artt. 232-237 betreft, gelijkgesteld Indeee te'

HZ bZ"t "" t """m <"* ^neenVgeTO,d.^e C

straat, brug-, kaai- en havengelden. Ik geloof niot ,l.,t ,'

geachte ,p,ctc„ zal beweren. L die

dan die onder den „aam van belaating» zijn I,„grepen. Wil ,„e„°d"; echter niet, wil men die we»- stra-it hr.L iT • vu,nend<it niet onder be,Mti„go„ le,,*',^,1' ^o^iT^t h^ndere .neening, „at belang i», , de hc," d

heri der Re^nng tot goed- of afkeuring afLkehjk worden S

gesteld, dat die meenin<ï bn allen dezelfde 1 ,,,

u a ia •' ,IVil ware. dun zou <i:iar iv«m«»

het op de toepassing van de bevoegdheid aankwam, de aard Jan de

...gen gerekend worden; „aar „„ zouden weg-, Zit rl 1, ^ havengelden toch op „danige wijze kunnen worden'gestold dat ër belM.ng verborgen ware, dan zal het zijn i„ eefwt'' st" t ug-, kaai of havengeld, en in zoover het dien naam drai'et n' 't zijn eene belasting, waarop de voorschriften van het ontw^ '

selijk zijn, maar het zal inderdaad wellicbt „ïr. 7. P s"

Kraan-, sluis- dok-, boom- en veergelden. Ik neem de kraangelden kt, ook nog eene kraan kunnen opgericht worden door particulieren.

Sluiten