Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de woorden die zoo even zijn voorgelezen, — dat wik-, weegmeet- en keurloonen kunnen zijn betaald voor diensten die even goed' zouden kunnen worden bewezen door particulieren. Maar nu vraag ik, of ik dan kan aannemen, of de wetgever mag aannemen, dat al wat genoemd wordt door een gemeentebestuur wik-, weeg-, keurloon, uit den aard der zaak zal gelijkstaan met een wik-, met een weeg-,'met een keurloon, door particulieren gevorderd voor particuliere diensten. Het is noodig, dat men die vraag beslisse, omdat van het antwoord de bevoegdheid om ook die betalingen hier op te nemen, afhang Ik meen, dat de wetgever dit niet kan, dit niet mag, en tot bew'ijs haal ik aan het voorbeeld, dat de geachte spreker uit Leeuwarden heeft bijgebracht. Er wordt bij keur verordend, dat men niet ter markt za )rengen dan nadat gekeurd is. Ik ken onderscheidene dergelijke verordeningen, bijv. wat het vee betreft; voor welk keuren dan een loon betaald wordt, dat hetzij aan den officiëelen keurder dadelijk toekomt, hetzij in de gemeentekas vloeit. Zal nu in dat geval het keuren met iets anders zijn dan eene onverplichte betaling, gelijkstaande met hetgeen men geeft aan iemand, die voor ons iets keurt — met hetgeen men geeft bijv. aan den zilversmid, die voor ons een stuk zi ver gekeurd heeft ? Ik houd dit voor onbetwistbaar. En wanneer nu onder dien naam, onder die klasse van wik-, weeg- en keurloonen kunnen begrepen zijn wik-, weeg- en keurloonen voor de gemeente gevorderd, die in allen deele gelijk staan met dergelijke loonen, gevorderd door particulieren voor particuliere diensten, — maar wanneer dan daaronder tevens kunnen en voor verre het grootste deel zullen begrepen zijn zoodanige wik-, weeg-en keurloonen, die niet gelijkstaan met onverplichte betalingen aan particulieren gedaan voor particuliere diensten, dan is het, geloof ik, boven twijfel, dat de wet wik-, weegen keurloonen mag noemen. En zal er eenig gevaar hoegenaamd in gelegen zijn? Zal er daarentegen niet groot gevaar in liggen, wanneer de wet dit niet doet en dus de gemeentebesturen vrijlaat onder zoodanigen naam drukkende belastingen te heffen; drukkende niet alleen vanwege de hoogte van die belastingen, maar drukkende ook vanwege het belemmerende voor het vertier en voor de handelsbeweging in het algemeen?

Ik kom tot de gelden voor banken of staanplaatsen in hallen, op markten en dergelijke openbare plaatsen, begrafenis-gelden. Mijne Heeren daar, dunkt mij, komt te pas hetgeen de geachte spreker uit de hoofdstad heeft gezegd. Wij moeten onderscheiden het gebruik van

< ie goederen van de gemeente, die zij jure publico, en het gebruik van de goederen, die de gemeente jure privato bezit. Maar deze goederen behooren alle tot diegene, die de gemeente jure publico bezit die ten algemeenen dienste zijn, die uit den aard der zaak ten algemeenen'

< ïenste zijn bestemd, waar dus geen jus privatum kan te pas komen

e markt, eene begraafplaats — het artikel bedoelt natuurlijk alleen

Sluiten