Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oven dat maximum met zal mogen gaan. Wanneer dus de geachte spreker zegt, dat deze wet zal medebrengen eene vermeerdering van

uit 7 ',ng' dan moet ^ daarop antwoorden dat dit er niet noodzakelijk uit zal voortvloeien. Inzonderheid kan ik den geachten spreker niet toegeven, wanneer hij zegt, er zullen volgens deze wet zooveelmecr opcenten worden geheven. De wet zegt dit niet, Mijne Heeren I)e wet geeft integendeel meer vrijheid dan de wet van 1821 gaf die ei-enliik

r**hct seto,ï '•»" ~

verordening. De wet doet mets anders dan de grens trekken en ,Wt nu die grens te ruim, te wijd is gesteld, vergeleken met hetgeen hij andere belastingen zoude kunnen worden geheven, dat, geloof ik is de discussien tot dusver gevoerd, niet gebleken. Het is onmogelijk het doel te bereiken dat dit stelsel zich voorstelt, het is onZïïf te

is omnrlfiik lotT 0pg.edreVe" be]as«ngen op de levensmiddelen het nmogelijk tot beperking te komen van altijd willekeurige hoofdelijke

t ssai

M 'WCC vra"ctl *°t mij gericht. De n , r f'n Dle volkonien beantwoorden, zij komt hieron

^.ndlfdTZlT ,nlKl' "" * !»ten geheel worden

idan8g«ÏÏSteh]k gelofte* Ï^Zd ^ — *****

de opgaven over 1848 in a ' voldoen- ^r zyn ,n ons Rijk, volgens •. , ... ' n sommige provinciën eenige gemeenten waar

grondbelasting alleen, opgevoerd tot 15 en 10 opcenten de

evonden In Noordbrabant zijn er 11 zulke gemeenten, in Jimbur*3l n Gelderland 1, in Zuid-Holland 2, in Noord-Holland ook 2 In de'

nu aanneemT'dat de* or T"' T * * weet* Wanneer men

, ! 1 orondeigendom in die gemeenten uitsluitend aan

l><,h0°^' e" <"> "W*"- wierd«» opgevoerd to" 10 en ISto zouden daar ie geroeentebehoeften oitoluitend tolaale

rhe. CTletTMre,° kUn"M «*■ *

t »e val is, dat de grondeigendom in al die gemeenten uitsluitend «rndo behooren aan uitwonende eigenaren, d,o„L t.nTniëÏ Ik zou het evenwel betwijfelen. zeg"tn-

Maar waarop het meer aankomt, is de tweede vraag en wat die

Sluiten