Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met do belasting op wijn en gedistilleerd kunnen beginnen. Dit is de werking van het amendement, maar die werking is strijdig met den geheelen aanleg van de wet. De aanleg van de wet brengt mede, dat verbruikbelastingen niet worden geheven, dan wanneer directe belastingen reeds tot eene matige hoogte althans zijn opgevoerd. De aanleg van de wet brengt verder mede, dat wij nergens tolliniën zullen hebben dan waar ze volstrekt noodzakelijk zijn. Het wets-ontwerp wil de tolliniën afgebroken zien. In zooverre derhalve is het doel van het amendement vierkant strijdig met het doel van de wet. — Ik kom nu tot de redenen, die voor het amendement zijn aangevoerd. De geachte spreker beroept zich op het verderfelijke van dien drank, waarop dan de belasting zal worden gelegd. Mijne Heeren, ik eerbiedig het zedelijke van dien grond. Maar zal het doel worden bereikt? Ik geloof het niet. Ik geloof vooreerst, dat men door geen middel, noch door genootschappen, noch door eenig ander middel, zekerder het zeer loffelijke doel zal bereiken dan hierdoor, wanneer men er in slaagt aan die klasse, die dit misbruik pleegt, een gezond voedsel te verschaffen en haar een gezonden drank te geven in de plaats van dezen, waaraan zij verslaafd is. Te bevorderen dat die klasse zich een gezond voedsel kunne aanschaffen, dit zal reeds voor zeer velen de behoefte aan dezen drank doen ophouden. Drank is in sommige bedrijven noodzakelijk, en slaagt men er nu in, een gezonden drank te vinden in de plaats van dezen, niets zal sterker tot afschaffing strekken. Maar zal men met dit amendement bereiken dat er een glas jenever minder gedronken wordt? Neen, gewis niet! Men zal er mede bereiken, dat het glas misschien wat kleiner wordt, dat de sterke drank eenigszins meer wordt gedoopt, maar mindere consumtie zal het gevolg niet zijn van de aanneming van dit amendement. Vooral uit dien hoofde niet, omdat deze belasting slechts tot eene zeer matige hoogte kan worden opgedreven of de opbrengst neemt af, en dan wordt door de gemeentekas verloren. Nu zal de slechts matige belasting, die dit voorwerp verdraagt, geen genoegzame prikkel zijn op zich zelve om af te houden van het gebruik. Ook uit dezen hoofde zal het loffelijke zedelijke doel worden gemist.

Nu moet ik er in het algemeen vooreerst nog dit bijvoegen, dat men dan, wanneer men, op zoodanige wijze als nu wordt voorgedragen, de voorkeur wil geven aan deze belasting op den sterken drank, het sluiken zal bevorderen; een nadeel dat niet verbonden was aan het amendement, door den geachten spreker uit Friesland voorgesteld. Het amendement van dien geachten spreker dwong overal te hebben deze belasting en nu, tengevolge van dit amendement, zullen de gemeenten in dezen vrij blijven. Eenige gemeenten zullen dan die belasting heffen en andere niet. Er zal derhalve afscheiding zijn tusschen de eene en de andere gemeente, zoodat van de eene naar de andere sluikerij zal plaats hebben. Er zal bovendien sluikerij gepleegd worden, wat het buitenland betreft, zoodat zij in dubbele mate zal worden bevorderd.

Sluiten