Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen desnoods worden gered door art. 255. Ik moet er nog hij voegen misschien kom ik er later op terug - dat ik, als art. 254 in de wet wordt behouden en deze wet zal zijn aangenomen, met het oog op dat artikel niet lang zal wachten, voor steden als Alkmaar en Hoorn een voorstel van wet aan de Vergadering te onderwerpen. Het komt er inzonderheid op aan, door dit art. 254 te weeg te brengen, dat voor het vervolg dergelijke geheel verkeerde richting, als in sommige steden ls genomen, worde afgesloten; dat ten aanzien van die rechten en loonen eene betere richting worde gegeven, en wij kunnen uitzon-

niet" volk' ° V°t dl6 Plaatsen> Waar die betere richting vooreerst met volkomen is. Ten aanzien van de heffing van nieuwe loonen en

echten van dezen aard, zal de regel van art. 254 van toepassing zijn en waar het verbetering van het bestaande geldt, zal men de omstandigheden in aanmerking nemen. Dit is mijne meening

Nu zegt de geachte spreker uit Zaandam: het is een verkeerd beginsel, want niet de kosten van aanleg, onderhoud of verstrekking

dnntr -gr° Sla" .T' maar de waarde voor verbruiker. Mij nkt, dit is eene willekeurige stelling. De waarde voor den verbruiker

za in den regel door den verbruiker zeiven best worden beoordeeld

^ moeilijk kunnen worden bepaald door hem, die voor alle gebruikers

.. zeke|"en standaard van loonen of van rechten stelt. Maar hetgeen

:lJ' tie,d;en f^aard stelt, met gewisheid weet te beoordeelen,°dat

houd kost TVt ^ g h6eft ^ aanl6g 6n n°* steeds !lan ond"houd kost. Dit is een vaste maatstaf. Hoe zou het zijn, vraagt de

ware vanPn r' ***" ^ d^h rechfm ™ k»*»

ZLu?Vr ; Ti rc Heeren'weike rechten w°rden hier

bii art 2^ T , ^ r6Chten a!s Waarvan

bij art. 238. In den regel zijn het heffingen die, wanneer zij ook al in

handen zijn van particulieren, evenwel niet als eigendom van particulieren kunnen worden beschouwd, gelijk een gewoon burgerlijk eigendom.

jv. eene vennootschap van particulieren heeft de concessie verkregen van een weg. Wat heeft zij nu erlangd? Zij heeft het recht erlangd om den weg te exploiteeren. Zij heeft, om tollen te kunnen heffen'

zTnTdHoT 77" ™hetG°UVememeDt> °n Gouvernement

wie dat d w Maar °P Welk° Op zoodanige

wijze, dat de weg daaruit onderhouden kunne worden, en het onder-

houd van den weg door de opbrengst, ook voor het vervolg verzekerd ;m 'WeeUik°«—*

r ■ ;n dlt 18 de klasse, waartoe de meeste van deze rechten waarop art. 254 doelt, behooren. Wanneer een weg in handen s v-m' bijzondere personen, welnu, dan zal plaats vinden hetgeen !k de eer had zoo even te zeggen. Wanneer het eene waag is, die aan p-irticu heren behoort, dan zullen de loonen niet kunnen worden gelijkgesteld

die ingesteld ^ f ^ T** ^ ^ ^ ^

ingesteld is vanwege de gemeente, eene publieke waag. En over

Sluiten