Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurende ten minste acht dagen, voor een ieder ter lezing nedergelegd, waarvan openbare kennisgeving geschiedt.

Ieder aangeslagene kan binnen dien tijd tegen zijn aanslag bij Gedeputeerde Staten in beroep komen."

Verder zou ik voorstellen in de volgende alinea, nu de 6de, wanneer deze twee nieuwe alinea's zijn ingelascht, het woord hierover te laten wegvallen, en te lezen: „Gedeputeerde Staten doen ten spoedigste uitspraak" enz. Men zou anders tot het besluit kunnen komen, dat ten spoedigste alleen sloeg op die nieuwe alinea's en niet op de voorafgaande.

Ziedaar eene wijziging, die mij nuttig en zelfs noodig voorkomt.

Art. 272. lioeten.

Ik heb doorgedacht op de bedenkingen, van meer dan ééne zijde geopperd tegen de bepaling van de geldboete. Men heeft gemeend, dat die bepaling wel zou mogen uitgebreid, dat de boete zou behooren te worden verzwaard, en het is mij voorgekomen, dat daarin wel mag worden getreden.

Ik stel dus voor een gewijzigd opstel van het nieuwe art. 272 in de wet op te nemen, met het doel, om, vooreerst, de boete te verzwaren, en in de tweede plaats, inzonderheid te waken tegen sluikerij van wege bedienden of andere personen, bezoldigd door trafikanten, fabrikanten of dergelijken, welke personen, het best met de wegen en middelen bekend, de meest gevaarlijke werktuigen der kunst van sluiken zijn.

Ik zal den Voorzitter verzoeken, het gewijzigd opstel aan de \ ergadering te willen laten voorlezen.

Moeten de door bedienden gepleegde misdrijven zijn begaan „ten aanzien van voorwerpen den handel, fabriek of traliek hunner meesters betreffende

Mijne bedoeling is die, welke wordt verlangd door den geachten spreker. Het is slechts de vraag of er twijfel kan zijn, wanneer niet uitdrukkelijk gesproken wordt van de voorwerpen, hunnen handel, fabriek of trafiek betreffende. Ik moet zeggen, die twijfel kan ontstaan.

Ik stel, ten einde dien weg te nemen, voor, na de woorden: welke zonder last hunner meesters, te lezen: met betrekking tot de voorwerpen in de vorige alinea bedoeld, een dier misdrijven hebben begaan, enz.

Hoogste bedrag der boete.

Het hoogste zal volgens dit opstel wezen het zesdubbele, bet vierdubbele of het dubbele, zooals uitgedrukt is in de onderscheidene alinea's.

Sluiten