Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene zijde vrijheid te vorleenen en aan de andere zijde het gebruik van die vrijheid op het oogenblik zelf, waarop de weg daartoe zal worden geopend, te stuiten. Ik kan dit niet, omdat het mij strijdig schijnt met het belang van de vrijheid, omdat het de vruchten die men er van tegemoet heeft te zien, zal verkorten, en de werking dezer wet zal belemmeren.

Ten slotte dit: ik kan niet gelooven, dat het inderdaad in de bedoeling van de geachte voorstellers ligt, plaatselijke ambtenaren in hunne betrekking voor een of voor twee jaren vast te zetten, gelijk liet amendement werkelijk doet. Zoo de zin van het amendement mocht wezen, het recht der gemeentebesturen tot schorsing of ontslag der ambtenaren in zijn geheel te laten, dan geloof ik dat eene 2de alinea noodig zal zijn om dit te verklaren.

De heer Meeussen komt terug.

Ik heb mij niet beroepen op hetgeen in deze Kamer of in de Eerste Kamer, of in de Provinciale Staten is geschied. Ik hel) andere voorbeelden bijgebracht, die nader komen tot den toestand der gemeenteambtenaren. Nu heeft de geachte spreker gezegd: mijn amendement bedoelt enkel de verschuiving van het tijdstip der benoeming, en de rechten der gemeentebesturen blijven overigens in hun geheel. Welnu, dan zal volgens het doel, niet volgens de woorden van het amendement, de bevoegdheid aan de gemeentebesturen blijven, om den eersten dag aanstonds alle plaatselijke ambtenaren te schorsen of te ontslaan; daaraan, geloof ik, moet men die ambtenaren, vooral in hun eigen belang, niet blootstellen. Men moet veeleer wagen — eene proef, die naar mijn inzien zonder zooveel gevaar voor hen kan worden genomen — of zij door de gemeentebesturen zullen worden herbenoemd, in den beginne, wanneer die besturen aan geoefende menschen dringende behoefte zullen hebben.

De geachte spreker is bevreesd, dat de hartstochten invloed zullen uitoefenen bij de dadelijke keuze van plaatselijke ambtenaren. Ik geloof wel, dat bij de verkiezingen v.an den gemeenteraad de hartstochten hier en daar zullen worden opgewekt, maar niet dat zij zullen worden overgebracht in den Raad, wanneer het er op aankomt in het werktuigelijke van den dienst te voorzien. Op dit punt zullen de driften getemperd zijn.

Toen de tegenwoordige provinciale Staten voor het eerst opkwamen, toen, na de verkiezing van nieuwe Gedeputeerde Staten, deze tot de benoeming van de ambtenaren der provincie moesten overgaan, was er dringende behoefte aan bekwame menschen, tot steun van die nieuwe colleges bij het bestuur der provinciën. En wat is er geschied? Men heeft dezelfde menschen herkozen, daar men hunne ondervinding niet kon missen. Men heeft daar eene wijsheid betracht, die door de dagelijksche behoeften van den dienst werd geleerd cn aangedrongen.

Sluiten