Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 20. Het geding geschiedt, wanneer de eigenaar buiten het koninkrijk woont, of zijne woonplaats onbekend is, tegen een gevolmachtigde, bewindvoerder of een derde, op verzoek en ten koste der onteigenende partij dooi' de rechtbank benoemd. „De alzoo benoemde", zei tiet ontwerp, „kan bij de verantwoording der schadeloosstelling, het loon van den bewindvoerder eens afwezige, en daarenboven de gemaakte onkosten in rekening brengen."

Lid 2. „Desniettemin is de eigenaar geregtigd ten dage, in art. 23 genoemd, op de dagvaarding, aan den gevolmagtigde, bewindvoerder, of door den regter benoemde gedaan, te verschijnen," enz.

De beer Wintgens wil in het eerste lid in plaats van „bij de verantwoording der schadeloosstelling" lezen „bij het ophouden zijner betrekking" en in liet tweede lid achter de woorden „te verschijnen" invoegen „en ten allen tijde bet geding van dezen over te nemen."

Naar de meening van den heer Schooneveld behoort de schadeloosstelling niet aan den bewindvoerder uitbetaald, maar in de consigatiekas gestort te worden.

Ik zal beginnen met de tweede aanmerking van den geachten spreker uit de residentie. Die geachte spreker is niet sterk in zijn vertrouwen op don bewindvoerder, schoon deze door de rechtbank zal worden benoemd. Die bewindvoerder zal, meent hij, met de ontvangene schadeloosstelling kunnen verdwijnen; en het is derhalve in het belang van den man, voor wien die bewindvoerder wordt benoemd, dat eenige meerdere zekerheid worde gestold, dat bijv. de ontvangene som als schadeloosstelling worde geconsigneerd. Indien het gevoelen van den geachten spreker gedeeld wierd, zou, zeide hij, om dat doel te bereiken, het artikel moeten worden geamendeerd. Ik wenschte, dat de geachte spreker zoodanig amendement had voorgesteld. Nu, tot zoolang het amendement niet is voorgesteld, komt mij de inlassching van dit denkbeeld in het artikel niet noodzakelijk voor. De rechtbank weet, wat kan worden vertrouwd aan dien bewindvoerder; daarop zal de rechtbank letten, die in zoovele gevallen geroepen wordt om voorliet belang te waken van hen die niet kunnen waken voor hunne eigene belangen. Mijn vertrouwen zou dus sterk genoeg zijn.

De geachte spreker uit de residentie heeft ondersteund hetgeen verlangd is door den geachten afgevaardigde uit Delft, dat namelijk de man, wien het geding eigenlijk geldt, zich ondanks de benoeming van een bewindvoerder, het geding in iederen stand zou kunnen aantrekken.

Een tweede aanmerking van den geachten spreker betreft den laatsten volzin van de eerste alinea, waar staat: „De alzoo benoemde kan bij de verantwoording der schadeloosstelling, het loon van den bewindvoerder eens afwezige, en daarenboven de gemaakte onkosten in rekening brengen." De geachte spreker heeft gemeend, dat in plaats van „bij de verantwoording der schadeloosstelling," moest worden gelezen: „bij het ophouden zijner betrekking," omdat de bewindvoerder dat loon, gelijk de onkosten, ook moet kunnen berekenen, zoo hij al niet bewindvoerder mocht blijven tot aan de uitbetaling der schadeloosstelling toe. Ik zie op dezen oogenblik geen hoofdbezwaar

Sluiten