Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zaak gegeven zijn. De verschillende termijnen, bij deze wet bepaald, volgen elkander over het geheel zoo spoedig op, dat het hier wel in het algemeen een jus vigilantibus scriptura zal wezen. Men zal weten wat men te doen heeft en men zal handelen. Die weet, dat hij binnen drie dagen na de uitspraak van het vonnis cassatie moet doen aantcekenen, zal wel zorgen dat dit bijtijds geschiedt.

Art. 53.

In de derde alinea van dit artikel wordt gelezen: „In de genoemde teregtzitting nemen de partijen hare conclusien, des noods in dezelfde terechtzitting bij pleidooi nader te ontwikkelen." Ik zou wenschen die alinea zoo gelezen te zien: „In de genoemde teregtzitting nemen de partijen hare conclusien, des verkiezende bij pleidooi, mits in dezelfde teregtzitting nader te ontwikkelen." De zin is dezelfde, maar duidelijker uitgedrukt. Vooreerst, in de plaats van des noods komt des verkiezende, als in de voorgaande alinea staat. Het komt mij verkieslijk voor dezelfde uitdrukking te gebruiken, waar inderdaad hetzelfde denkbeeld heerscht. In de tweede plaats zou men nu des noods en in dezelfde terechtzitting bijeen kunnen voegen, zeer tegen de meening des wetgevers. De bedoeling is: des noods bij pleidooi. Dat misverstand wordt voorgekomen, wanneer men leest: des verkiezende bij pleidooi, mits in dezelfde terechtzitting nader te ontwikkelen.

Antwoord aan den heer van Hall.

Ik verblijd mij te meer, dat ik nog gelegenheid gehad heb deze gewijzigde redactie voor te stellen, omdat ik nu zie, dat men inderdaad in een misverstand zou zijn vervallen. De geachte spreker heeft de bepaling, zooals zij eerst was voorgesteld, verkeerd opgevat. Door hetgeen ik nu heb voorgesteld, is in de bedoeling van het ontwerp geenerlei verandering gebracht, maar de bedoeling is alleen verduidelijkt. Het betreft hier een soortgelijk geval als in art. 24, waar van de rechtbank sprake is.

Art. 55.

Ik heb ook hier eene kleine verandering van redactie voor te stellen. Er staat: „Het vonnis van onteigening vervalt, wanneer niet binnen zes maanden, nadat het in kracht van gewijsde is gegaan, de schadeloosstelling betaald of, in de gevallen waarin dit volgens deze wet kan geschieden, geconsigneerd is, en is de onteigende partij gehouden" enz. Ik wenschte den volzin af te breken bij „geconsigneerd is", en daarop te laten volgen: „De onteigende partij is alsdan gehouden tot vergoeding der schade" enz. De reden is dat de woorden „en is de onteigenende partij" los zijn van het vorig gedeelte van den volzin. De meening wordt nu meer bepaald uitgedrukt.

De heer Scliooneveld is van meening dat door deze wijziging de zin van het artikel wordt veranderd.

Indien dit het geval is, dat er eene verandering in den zin gebracht

Sluiten