Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgezet of voltooid, dnn zou men zich wellicht bevinden in het geval" waarin bij de laatste alinea van art. 147 der Grondwet voorzien is. Maar dien buitengewonen regel uit te breiden tot buiten de buitengewone gevallen en eene streek gedurende langen tijd, zonder dat er inderdaad gevaar is voor overstrooming of watersnood, in dien staat van beleg te houden, dat, geloof ik, zou niet overeenkomen met den geest van het ontwerp en ook niet beantwoorden aan de laatste alinea van art. 147 der Grondwet. Ik meen dus, dat men weder geen stellig beginsel, geen vasten regel, die moet worden gevolgd, kan aannemen; dat men bij geene wet of verordening meer kan zeggen, dan zooals in art. 73, dat men waar onverwijlde inbezitneming noodig is, kunne handelen volgens de regelen, voor geval van watersnood gesteld.

Nu kom ik terug op het amendement van den geachten spreker uit Nijmegen. Het geachte lid uit Tiel (de heer van Dam van Isselt) heeft gezegd", dat het hem onverklaarbaar was, dat ik ééne maand niet genoeg' rekende. Mijne Heeren, voor het geval van een belangrijk waterwerk — en hier wordt juist van belangrijke waterwerken gesproken — verzoek ik u te letten op art. 13. Wat doet de commissie daar bedoeld? Het artikel zegt: „Van de mondeling bij haar ingekomen klagten maakt de commissie proces-verbaal, door de klagers te onderteekenen, op, en zendt dit met de haar schriftelijk medegedeelde bezwaren, benevens hare meening daaromtrent, aan het bij het werk betrokken departement van algemeen bestuur. Van dat proces-verbaal en dat advies moet een afschrilt op de secretariën der gemeenten, binnen welke de commissie hare zittingen gehouden heeft, voor ieder, die dit verlangt, ter lezing liggen. Ieder kan er ten zijnen koste een afschrift van nemen." Wat is het doel? Het Gouvernement ontvangt een advies; maar nu komen er bezwaren in bij het Gouvernement, en dat is juist voorzien bij dit artikel van de wet. Er komen bezwaren in van verschillende kanten; die bezwaren moeten worden onderzocht; de Minister kan die niet onderzoeken in zijn kabinet, er moet over gecorrespondeerd worden met de ambtenaren van den waterstaat, welke ambtenaren van den waterstaat moeten worden gehoord over het rapport van de commissie, zelfs dan wanneer daartegen niet zeer dringende bezwaren van verschillende kanten bij het Gouvernement zijn ingekomen. En nu vraag ik: of het denkbaar zij, dat bij belangrijke werken, al gedoogden zij geen uitstel, dat onderzoek, die correspondentie gerekend mag worden te kunnen afloopen binnen ééne maand, waar ook het waterwerk gelegen zij, waar het ook moet worden gemaakt. Mij dunkt, dat men het voor onmogelijk moet houden, dat het bij de meest belangrijke werken in dien tijd zou kunnen gebeuren.

Ik heb tot dusverre het amendement beschouwd in zoover het doel is, om eene verplichting op te leggen aan het Gouvernement. Maar ik vraag, of diegenen, die in dat amendement een waarborg zoeken, inderdaad kunnen gelooven er iets aan te hebben. Het zegt: „Het

Sluiten