Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft gevraagd: hoe, zoo de kantonrechter een tegenovergesteld vonnis velt? In het geval, waarvan art. 70 spreekt, zal de kantonrechter floen, hetgeen in gewone gevallen van onteigening door de arrondissementsrechtbank gedaan wordt. De rechter zal de onteigening doen plaats hebben nadat de vormen die de wet heeft voorgeschreven, zijn in acht genomen. Bij het besluit waarvan in het voorgaande artikel sprake is, zal in het algemeen onteigening worden bevolen. En nu zal de kantonrechter, onteigening vergunnende, hier de taak vervullen die in andere gevallen van onteigening op de arrondissementsrechtbank rust.

Art. 72 is den geachten spreker zóó voorgekomen, dat hij bij de lezing, inzonderheid van de laatste alinea, zijne oogen niet heeft vertrouwd. Die laatste alinea zegt: „De schadeloosstelling wordt door het bestuur, met de onteigening belast, voorgeschoten en komt ten laste van den Staat. In die provinciën echter, waar provinciale belastingen tot het te keer gaan der besmetting worden geheven, komen de kosten ten laste der provincie." Van mijne zijde, Mijne Heeren, vat ik het bezwaar van den geachten spreker niet. Er wordt hier geen provinciaal belang gekrenkt. Wie hebben eene provinciale belasting met dat doel uitgeschreven? Het zijn de Provinciale Staten, met toestemming van den Koning. En zoo de Provinciale Staten eene belasting hebben uitgeschreven met dat doel, gelijk in Friesland, of zoo op de provinciale begrooting eene bepaalde som voor schadevergoeding uitgetrokken is, zal dan evenwel in die provinciën de schadeloosstelling van de schatkist worden gevraagd? Daarvoor bestaat niet de minste reden. Wanneer de Provinciale Staten niet meer goedvonden, ten gevolge van deze bepaling van wet, zoodanige provinciale belasting, zoodanigen post op hunne begrooting uit te trekken, zij zullen daarin volkomen vrij zijn. Maar verlangen de Provinciale Staten eene volkomene vrijheid, om tot afmaking van vee in grooteren omvang te komen, dan waartoe het Gouvernement wellicht zou besluiten, dan zullen de Provinciale Staten niet kwaad doen de toestemming te vragen tot het heffen van zoodanige belasting of om zoodanigen post op hunne begrooting te mogen stellen. Het stelsel van het Gouvernement brengt bij uitvoering der wet, houdende algemeene politiemaatregelen, bijv. mede, dat tot afmaking van vee, ja, in zeer dringende gevallen zal kunnen worden besloten, maar dat men in den regel aan de ziekte haren loop zal laten, overtuigd, dat men door afmaking toch het doel niet zal bereiken. Gesteld, dit ware de gedragslijn van het Gouvernement, doch Gedeputeerde Staten van de eene of andere provincie oordeelden een ander systeem te moeten volgen, een systeem dat medebrengt alles af te maken, zal dit dan, ingevolge deze wet, door het Gouvernement moeten worden bekrachtigd? Zeker neen. Wat zegt art. 69? Er staat: „Wanneer echter het gevaar slechts voor eene provincie in het bijzonder te duchten is, kan die verklaring (tot onteigening ter afwering van besmetting) ook bij besluit van

Sluiten