is toegevoegd aan je favorieten.

De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J. R. Thorbecke

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had, dat er bij waterleidingen nitnmer dringende omstandigheden kunnen voorkomen. Ik meen dit niet gezegd te hebben. Bij waterleidingen kunnen zeer goed dringende omstandigheden voorkomen, evenzeer als elders. Voor het overige meen ik, dat hetgeen onder waterleidingen te verstaan is, zal kunnen worden begrepen onder hetgeen de derde alinea van art. 147 der Grondwet noemt.

De geachte spreker uit Zeeland (de heer de Jonge van Ellemeet) heeft gemeend, dat het thans een plechtig oogenblik is, waarin beslist moet worden over de waarborgen, aan den eigendom te geven. Er waren dan toch niet alle waarborgen gegeven. Mijne Heeren, welke alle de waarborgen zijn, die gegeven moeten worden, is op dit oogenblik aan uw oordeel overgelaten. Mijns inziens — en de geachte spreker heeft mij terecht die hulde gedaan — zijn bij deze wet alle waarborgen gegeven; meer waarborgen voor den eigendom, zoo men al hierop, wat toch bij onteigening ten algemeenen nutte geenszins voorop mag worden geplaatst, uitsluitend wil letten, dan bij eenige algemeene wet van dezen aard, die mij bekend is. Tegen de meening, alsof niet alle waarborgen gegeven zijn, stel ik die over van onderscheidene leden van de Tweede Kamer, en die dezen morgen ook hier haar orgaan heeft gevonden, de overtuiging namelijk, dat eene wet op de onteigening zonder de bevoegdheid tot voorloopige inbezitstelling niet aannemelijk is, omdat zij haar doel niet zal bereiken. Wanneer men daarmede deze wet vergelijkt, dan zal men, geloof ik, moeten erkennen, dat zij, van die zijde beschouwd, met de uiterste zorg is behandeld en dat geenszins slechts toegegeven is aan het verlangen, om de onteigening voor ondernemingen van publieke werken gemakkelijk te maken. Alle deskundigen waren het eens met het geachte lid uit Friesland, en ook onderscheiden stemmen in de Tweede Kamer beweerden, dat zonder provisioneele inbezitstelling het doel zal worden gemist. Ik voor mij geloof, dat ook met meerdere waarborgen dan met de provisioneele inbezitstelling vereenigbaar zijn, het doel te treffen, het algemeen nut te verwezenlijken is, en die meerdere waarborgen zijn hier verleend.

13 September. Vereenigde vergadering der beide Kamers. Sluiting van de gewone zitting der Staten-Genera.il.

Mijne Heeren!

De Koning heeft mij met het sluiten uwer tegenwoordige vergadering belast.

Groot was, buiten zoo menige andere werkzaamheden, het aantal der maatregelen van wetgeving, aan uw onderzoek onderworpen.

Ten aanzien van sommige, voor wier voltooiing de tijd te kort schoot, is de beslissing, in eene volgende zitting te nemen, voorbereid.