Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diegene der ouders echter die zijne kinderen verlaat, terwijl de ander afwezig is en door zijne afwezigheid niet tijdig zich hun lot kan aantrekken, is strafbaar.

5. Het in hulpeloozen toestand brengen en het in dien toestand laten zijn gelijkelijk strafbaar.

De Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer meende dat voor laten achterlaten gelezen moest worden; zij beriep zich op een woord in de Memorie van toelichting: „vereisclit wordt steeds eene „opzettelijke handeling, waardoor men zich onttrekt aan een pligt „van hulp en verzorging van personen die hulp behoeven", en leidde daaruit af dat hot enkele zich onthouden van alimentatie niet strafbaar is gesteld.

De aangehaalde woorden geven inderdaad tot die mecning eenige aanleiding; onder handeling kan bezwaarlijk het niet handelen begrepen worden; de kracht der zinsnede ligt trouwens meer in „opzettelijk" dan in „handeling". En terecht verwierp de Minister van justitie het voorstel daar er inderdaad geene reden zou zijn het verzaken eener verplichting door niet handelen straffeloos te laten. Nu brengen en laten nevens elkander staan is het eerste het veroorzaken van den hulpeloozen toestand, het andere het niet doen ophouden van den

bestaanden toestand.

Rij zijne bestrijding van de opvatting der Commissie bepaalde de Minister op zijne beurt het in hulpeloozen toestand laten ten onrechte op andere wijze toen hij schreef: „De bedoeling is dan ook wel degelijk „om hier strafbaar te stellen het zich onttrekken aan een civielrech„telijken plicht, mits daardoor slechts in concreto dat gevaar wordt „teweeggebracht dat in een hulpeloozen toestand gelegen is.

De hulpelooze toestand toch is eerst aanwezig wanneer het gevaar bestaat; het laten in dien toestand kan dus niet hot gevaar teweegbrengen , maar laat het voortbestaan; het gevaar teweegbrengen is altijd in hulpeloozen toestand brengen. De Minister had moeten zeggen, mits daardoor het gevaar wordt bestendigd 1).

G. Voor het misdrijf is opzet vereisclit, en wel, wegens de plaatsing van het woord opzettelijk, een opzet gericht op al de elementen.

1) Ook Polenaar en Heemskerk, aanteekening 4, ofschoon de woorden van den Minister kritiseerende, ontgaan zijne fout niet. T)e onjuistheid hunner ïedeneering schuilt hierin dat /.ij het gevaar eerst aannemen bij het voortduren van den toestand; maar dan zou de Minister zich juist hebben uitgedrukt. De hulpelooze toestand brengt uit zijnen aard gevaar mede; beide ontstaan te gelijk.

Sluiten