Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in rechten betrokken heeft hetzij door hem rauwelijks te doen dagvaarden , hetzij door eene vordering tot voorloopige informatiën of rechtsingang tegen hem te doen. Het nemen van een requisitoir tot informatiën omtrent het feit zonder aanwijzing van den verdachte kan niet genoemd worden het aanvangen van eene strafvervolging tegen den beleedigde.

De aangevangene vervolging wegens smaad moet geschorst worden ook bij eene na haren aanva> r ingestelde strafvervolging tegen den beleedigde; de wet onderscheidt niet, en het woord schorsen heeft in de eerste plaats juist de beteekenis van staken van iets dat aangevangen is; echter is hier onder schorsen blijkbaar ook opschorten, uitstellen van hetgeen nog niet aangevangen is, te verstaan.

Artikel 266.

Elke opzettelijke beleediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, iemand hetzij in het openhaar mondeling of bij geschrifte, hetzij in zijne tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift, aangedaan, wordt, als eenvoudige beleediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

1. Over de algemeene vereischten en eigenschappen van beleediging zie de aanteekeningeu aan het hoofd van den titel; over het gevorderde opzet aanteekening 5 op art. 261.

Het opzet heeft hier geene betrekking op de plaats en wijze van de beleediging, alleen volgens de Memorie van toelichting op den animus injuriandi.

2. Hier wordt onder zekere voorwaarden strafbaar gesteld elke iemand opzettelijk aangedane beleediging die niet de telastlegging van een bepaald feit inhoudt of niet gedaan is met het kennelijke doel om aan zulk een feit ruchtbaarheid te geven i).

J) Het wijzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1900) kent grove beleediging, bestaande in aanranding van eer of goeden naam zonder telastlegging van een bepaald feit of zonder het kennelijk doel van ruchtbaarheid geven of vermeerderen, en eenvoudige beleediging door uitschelden, beschimpen, bespotten, oneerbaar toespreken of op oneerbare wijze bejegenen.

Sluiten