Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl er reeds een bepaald geb; ik van gemaakt wordt; het gebruik brengt echter mede dat het vaa jiig er ook toe bestemd is geworden, zoodat de enkele wetenschap van het gebruik ook hier voldoende is.

4. Voor de bijkomende straf zie art. 286.

Artikel 278.

Hij tlie iemand over de grenzen van het rijk in Europa voert, met het oogmerk om hem wederrechtelijk onder de macht van een ander te hrengen of om hem in hulpeloozen toestand te verplaatsen, wordt, als schuldig aan menscheni'oof, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.

1. Naar luid der Memorie van toelichting onderscheidt dit misdrijf zich als zwaardere soort van de volgende soorten van vrijheidsrooving door zijn karakter van meerdere duurzaamheid. In Nederland is duurzame vrijheidsrooving buiten het geval van opsluiting ondenkbaar daar de geroofde minder hulpeloos is dan in een vreemd land.

Deze beschouwing kent aan het misdrijf het bepaalde karakter van vrijheidsrooving toe welke niet slechts des daders oogmerk moet zijn geweest maar ook gelegen is in het materieele deel van het misdrijf. Trouwens, het oogmerk om iemand in eenen hulpeloozen toestand te brengen kan al moeielijk dat karakter bepalen.

De vrijheidsrooving is alzoo gelegen in de wegvoering. Hieruit volgt dat deze moet zijn eene daad van machtsoefening op hem die weggevoerd wordende aan een bevel gehoorzaamt. Het woord wegvoeren drukt dit trouwens ook uit. Alzoo valt onder het artikel niet de daad van hem die met het hier bedoelde oogmerk met een ander eene buitenlandsche reis onderneemt waartoe deze zich geheel vrijwillig leent. In dat geval vangt het misdrijf eerst aan aan gene zijde der grens en wordt daar zelfstandig of vrijheidsrooving öf het brengen in eenen hulpeloozen toestand.

2. De wegvoering wordt door tweeërlei oogmerk tot misdrijf gestempeld, ten eerste door het oogmerk om den weggevoerde wederrechtelijk onder de macht van een ander te brengen. Hij wien het te doen is hem onder zijne eigene macht te brengen is alzoo niet strafbaar volgens dit artikel en valt alleen onder art. 282, zoo hij zijn oogmerk bereikt en daarmede tevens den weggevoerde van de

Sluiten