Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheid berooft, of onder art. 279 indien het eenen minderjarige geldt zoo hij dezen door zijne handeling aan wettig gezag of bevoegdelijk uitgeoefend opzicht onttrekt i).

3. Het wederrechtelijk in eens anders macht brengen omvat nevens de eigenlijke opsluiting ook zoodanige handelingen waardoor iemand zonder fysiek in zijne bewegingen belemmerd te worden toch feitelijk aan eens anders wil wordt onderworpen.

Vrijheidsrooving kan ook niet-wederrechtelijk zijn als door de wet onder bepaalde voorwaarden en bij inachtneming van bepaalde formaliteiten toegelaten. Kan nu Hij die eenen krankzinnige over de grenzen voert om hem in een gesticht te doen opnemen omdat de voorschriften van het rijk waarin dit gelegen is minder streng zijn dan de onze, met andere woorden hem onder de macht van het bestuur over een gesticht te brengen met ontduiking van de hier geldende bepalingen, gezegd worden daardoor alleen het oogmerk gehad te hebben hem wederrechtelijk onder eens anders macht te brengen'? De vraag moet ontkennend beantwoord worden. Onze krankzinnigenwet regelt de plaatsing in een buiteniandsch gesticht niet maar erkent ze in art. 26. Het brengen van eenen krankzinnige in een vreemd gesticht kan dus op zich zelf niet zijn het wederrechtelijk in eens anders macht brengen. Alleen wanneer ook in den vreemde de opsluiting wederrechtelijk zon zijn, wanneer het oogmerk omvatte iemand die niet krankzinnig is op eene valsche verklaring bijv. opgenomen te krijgen, zou het met dat oogmerk gedane vervoer een misdrijf kunnen opleveren 2).

4. Het oogmerk kan ook zijn den weggevoerde in lmlpeloozen toestand te verplaatsen; daarvoor behoeft niet te worden aangetoond dat de dader het brengen in lmlpeloozen toestand als iets wederrechtelijks bedoelde, omdat dit toch altijd wederrechtelijk is. Met deze in de Memorie van toelichting genoemde strekking' der bepaling is de tekst op eene in de Tweede Kamer gemaakte aanmerking in overeenstemming gebracht door herhaling van de woorden „om hem .

5. Het eenigszins zonderlinge woord „verplaatsen" (het doet denken

!) Het wijzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1900) spreekt van het brengen onder zijne of eens anders macht.

2) Polenaar en Heemskerk, die in aanteekening 3 tot eene andere slotsom komen, schijnen de bepaling van art. 2(i over het hoofd te hebben gezien.

Vgl. Katuaer, Psychiatrische aanteekeningen op het ontwerp van wet tot vaststelling van een Wetboek van strafregt, bladz. !)5.

Sluiten