Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden.

Indien het feit den dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

1. Zie de aanteekeningen 2 en 3 op art. 295.

2. De wet beschouwt het misdrijf van abortus wel ook als een misdrijf tegen de levende vrucht, maar daarnevens als gericht tegen de zwangere vrouw, zie de Memorie van toelichting; daaruit alleen laat zich verklaren dat onderscheid in strafmaximum gemaakt wordt naar gelang de dader de toestemming der vrouw al dan niet verkregen heeft.

3. Terwijl in het ontwerp der Staatscommissie de artikelen 327 en 328 luidden gelijk art. 296 en 297 van het wetboek, vermeldde op eene opmerking van den Raad van State de Minister Smidt in de artikelen van zijn ontwerp de uitzondering voor het geval van levensgevaar voor de vrouw of de vrucht. De bedoeling was dat hij die de daad verricht, wanneer het nalaten levensgevaar zou opleveren, niet strafbaar zou zijn; men wilde bepaaldelijk voorzien in het geval dat het behoud der moeder het verlies der vrucht eischt.

De Minister Modderman oordeelde het noemen van de reserve verkeerd als ten eenen male overtollig, vermits de medicus die de voorschriften zijner wetenschap volgt en de regelen zijner kunst in acht neemt reeds daardoor onstrafbaar is. Daargelaten of hiermede ook de straffeloosheid van anderen dan verloskundigen is uitgesproken, komt mij de juiste conclusie vóór uit onjuiste motieven getrokken te zijn; vgl. deel I, bladz. 3 en 4, en aanteekening 6 op art. 40.

4. Volgens art. 82 wordt de dood of de afdrijving van de vrucht begrepen onder zwaar lichamelijk letsel. Het opzettelijk veroorzaken valt dus ook onder de strafbaarstelling van opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel in art. 302.

Artikel 296, dat ook gelijke straf bepaalt als art. 302, is dus eigenlijk overtollig; art. 297 bevat de bijzondere strafbepaling die volgens het tweede lid van art. 55 de toepassing van art. 302 op het geval, dat de betrokkene vrouw toestemt, uitsluit.

Als toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is het misdrijf niet gericht tegen de vrucht maar tegen de vrouw. Het verandert daardoor echter niet van aard; voor beide vormen bestaan dezelfde vereischten; het materieele feit is hetzelfde maar het opzet ook; wie toch

Sluiten