Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nevens de ouders werd voorts de vrouw genoemd omdat zij geheel aan de macht van den man is overgeleverd, en door doodslag of mishandeling op haar gepleegd de plicht tot bescherming, den man opgelegd, geschonden wordt l).

De Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer maakte de opmerking dat het kind even goed als de vrouw en om dezelfde reden beschermd moet worden.

Aan deze opmerking gaf de Minister van justitie gevolg bij art. 304, terwijl hij de geheele bepaling bij doodslag wegnam.

Onder moeder zal hier nu ook de natuurlijke moeder begrepen zijn, wat trouwens uit de tegenstelling tot den wettigen vader reeds blijkt.

Hieruit volgt tevens dat ouder kind te verstaan is met betrekking tot de moeder ook het natuurlijke, zelfs het niet erkende, met betrekking tot den vader alleen het wettige kind.

3. Ambtenaar, zie aanteekening 9 op art. 28—31, en de aanteekeningen op art. 84 en 183; rechtmatige uitoefening der bediening, zie aanteekening 4 op art. 180.

4. Ook hier moet wetenschap van de in no. 1 bedoelde betrekking en van de qualiteit van den ambtenaar bestaan.

5. Of schadelijke stoffen zijn toegediend moet in concreto naar de omstandigheden beoordeeld worden.

Onder het begrip vallen niet alleen nevens de stoffen die van nature schadelijk zijn die welke ten gevolge van bederf of vermenging schadelijk zijn geworden, maar ook die welke in den toestand waarin zij zijn toegediend schadelijk zijn in het bijzonder voor hem die ze heeft gebruikt. Het geldt hier toch een misdrijf bestaande in het opzettelijk benadeelen van de gezondheid eener bepaalde persoon; er is dus geene reden de strafverzwaring te beperken tot toediening van stoffen die voor iedereen schadelijk zijn.

Ten aanzien van de beteekenis van toedienen rijst de vraag of daaronder alleen verstaan moet worden het ingeven, te eten of te drinken geven, dan of er ook eene andere wijze van in het lichaam brengen, door inspuiting bijv., onder begrepen kan worden.

Ik zou het woord in den ruimeren zin willen opvatten. Uit taalkundig oogpunt bestaat daartegen geen bezwaar; men spreekt in de geneeskundige praktijk ook van toedienen van injecties. De tegenwoordige redactie heeft daarbij mede haar ontstaan te danken aan eene

!) Smidt II, eerste druk 428, tweede druk 451.

Sluiten