Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewikkeld zijn, zouden kunnen doen denken aan een reeds begonnen gevecht, waaraan nog anderen deelnemen.

Deze opvatting, die tegen den zin der bepaling zoude leiden tot straffeloosheid van hen die het initiatief genomen hebben, moet worden verworpen i).

5. Werd reeds bij aanteekening 2 onderscheid gemaakt tusschen aanval en vechterij als eenzijdige en tweezijdige handelingen, waarvan de eerste de aangevallene partij niet aansprakelijk stelt, ook zij die ter verdediging van de aangevallenen of het doen eindigen van de vechtpartij optreden kunnen niet gezegd worden aan het gevecht opzettelijk deel te nemen: zij willen noch vechten noch aanvallen2). Te hunnen behoeve was dus niet eenmaal het, overigens zwakke, beroep op art. 41, dat door de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer gedaan werd, noodig.

6. Het geval laat zich denken dat het zwaar lichamelijk letsel is toegebracht of de handeling die den dood veroorzaakt gepleegd is nadat sommige deelnemers hunne deelneming hadden gestaakt of buiten gevecht waren gesteld of voordat zij zich in den aanval of de vechterij gemengd hadden.

De wet sluit de aansprakelijkheid van deze niet uit. Wat de eersten betreft is er ook geene reden voor uitsluiting; zij hebben het gevecht mede in het leven geroepen of althans tot den voortgang medegewerkt, en kunnen zich door hun later onthouden niet onttrekken aan de aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen toch ook hunne daad is; niet het deelnemen aan het toebrengen van letsel of aan het veroorzaken van den dood wordt gestraft maar het deelnemen aan de vechterij of den aanval.

Ofschoon deze reden nu niet geldt voor degenen die later toetreden maakt de wet toch ook voor hen geene uitzondering. De strafbepaling berust juist daarop dat niet altijd het bewijs voor persoonlijke schuld van het gevolg te leveren is; de eisch van bewijs daaromtrent wordt dus eens voor al uitgesloten, en daarmede de toelating van tegenbewijs.

Daarom is ook de strafbaarheid niet voor de overige deelnemers uitgesloten wanneer van éen de persoonlijke aansprakelijkheid bewezen kan worden; de wet behoudt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van eiken deelnemer voor de bijzondere door hem bedrevene feiten voor.

!) Polenaar en Heemskerk, aanteekening 1.

2) Ik zie niet in dat hiermede opzet met zoogenaamd boos opzet verward wordt, zooals Van Meerten t. a. p. bladz. 30 beweert.

8*

Sluiten