Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen de staatsambtenaar tot wiens bemoeiing die transactie behoort of degene die voor vereenigingen met de eerste nemers onderhandelt de eenige strafbare persoon zou kunnen zijn. En deze richt zich juist' niet tot het publiek i).

De wet bedoelt intusschen met plaatsen blijkbaar het brengen onder liet publiek, en geeft daarmede aan het woord eene voor dit artikel geldende beteekenis. De Minister van justitie sprak dan ook van hem die zich met de plaatsing belast als van den eenigen emitteur. Het zich belasten moet dus ook niet opgevat worden uitsluitend als het aanvaarden van eene lastgeving, maar kan ook beteekenen; voor zijne rekening nemen 2).

4. Het artikel heeft nog aanleiding gegeven tot de vraag welke de positie ten aanzien der strafbaarheid is van den commissionair in effecten die zich bezig houdt met de verspreiding van den door tien bankier gestelden prospectus, waarin de verminking der waarheid voorkomt, daar toch elders afzonderlijke strafbaarstelling van de verspreiders noodig geacht is 3).

Ik geloof dat men moet onderscheiden. Rij al de misdrijven van verspreiding is de bijzondere strafbepaling gemaakt omdat verspreiding geen vorm van deelneming naar art. 47 en 48 is aan het misdrijf dat in het verspreide geschrift gepleegd wordt. Maar dan moet verspreiding ook om strafbaar te zijn uitdrukkelijk strafbaar gesteld worden. Wanneer de commissionair den prospectus rondzendt is hij dus niet verantwoordelijk voor den inhoud. Maar hier is sprake van hetgeen er niet en hetgeen er wei in staat. Wanneer hij nu feiten en omstandigheden verzwijgt dan is hij niet alleen verspreider, maar zijne verzwijging gaat buiten den prospectus om, is bedriegelijk op zich zelve en wanneer hij door dezen te verspreiden tracht het publiek tot nemen

over te halen en dit is toch zeker in het verspreiden opgesloten

dan doet hij zijne poging, in de verspreiding gelegen, vergezeld gaan van een bedriegelijk verzwijgen.

Hierbij is ondersteld het gewone geval dat de commissionair zich aanbeveelt tot de bezorging, hetzij uitdrukkelijk, hetzij op eenige in de praktijk gebruikelijke wijze; anders is hij enkel verspreider. "

1J Asser in Tijdschrift voor strafrecht I, blz. 61.

2) Het wijzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1'JOO) noemt nevens het plaatsen het verhandelen.

3) Asser t. a. p-) vgL Polenaar en Heemskerk, alfabetisch register in voce Schuldbrieven.

Het bovengenoemde wijzigingsontwerp stelt ook het verspreiden strafbaar.

Sluiten