Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens valt zeker hot ondersteunen en herhalen van do positieve valsche voorstellingen onder het artikel.

5. Het misdrijf wordt gepleegd tegen het publiek, niet in liet bijzonder togen de personen die benadeeld zijn; feitelijke benadeeling is trouwens geen element van hot misdrijf. Art. 338 vindt alzoo geene toepassing.

6. Voor de bijkomende straf zie art. 339.

Artikel 336.

De koopman, de bestuurder of commissaris eener naamlooze vennootschap of coöperatieve vereeniging die opzettelijk eenen omvaren staat of balans openbaar maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

1. Over het ontstaan van het artikel, door de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer voorgesteld omdat valschheid in balansen volgens haar gevoelen niet strafbaar is gesteld, en toch, vermits liet publiek vertrouwen zich dikwijls naar balansen richten moet en daarbij dikwijls groote belangen betrokken zijn, eene beteugeling van het gebruik van valsche balansen noodigis, zie aanteekening 5 op art. 225.

2. Strafbaar is het enkele opzettelijk openbaar maken van eenen onwaren staat of eene onware balans zonder eenige bijkomende omstandigheid in verband inet oogmerk tot wederrechtelijke bevoordeeling, niettegenstaande in de Tweede Kamer op eene aanvulling daaromtrent werd aangedrongen.

Er wordt ook niet geëischt dat de openbaarmaking door eenige wettelijke of statutaire bepaling geboden is. Wie zonder eenige verplichting en zelfs met het meest onschuldige doel eene valsche balans of eenen valschen staat openbaar maakt, wetende dat liet stuk valsch is, maakt zich reeds aan misdrijf schuldig.

Intusschen is de strafbaarheid beperkt tot den koopman en den bestuurder of den commissaris eener naamlooze vennootschap of eener coöperatieve vereeniging. Bij de laatste kan de publicatie eenige beteekenis hebben, maar voor den koopman, die van zijne zaken geene openbare verantwoording heeft te doen, is zij evenmin van beteekenis als voor eiken particulier 1).

1) Asser in Tijdschrift voor strafrecht I, bladz. 63.

JTet wijzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1900) stelt strafbaar ieder die volgens wettelijk voorschrift verplicht is tot openbaarmaking van eenen slaat of eene balans.

Sluiten