Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Staat of balans" slaat terug op art. 8 Wetboek van koophandel waarbij voorgeschreven is het opmaken van eenen „staat en balans".' Terwijl daar de staat en de balans blijkbaar als éen geheel beschouwd worden. wordt voor de strafbaarheid de mogelijkheid opengelaten dat liet eene stnk of het andere valsch is.

4. Wordt het artikel geheel op zich zelf beschouwd dan stelt het strafbaar elke openbaarmaking, onverschillig of de staat en de balans betreffen de zaken van dengene die de publicatie doet dan wel die van een ander.

De bedoeling was echter zeker het artikel in verband Ie brengen met art. 8 Wetboek van koophandel en de bepalingen die publicatie van balansen voorschrijven; art. 8, ofschoon ook niet bepaald sprekende van staat en balans van eigene zaken, kan geene andere bedoelen.

Art. 338 vindt hier geene toepassing, daar het misdrijf niet gezegd kan worden tegen bepaalde personen gepleegd te zijn.

6. Voor de bijkomende straf zie art. 339.

Artikel 337.

Hij «lie opzettelijk waren, welke zelve of op hare verpakking val schel ijk voorzien zijn van den naam, de firma of lief merk waarop een ander recht heeft, of, ter aanduiding van herkomst, van den naam eener bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichten naam of firma, of op welke <»l op wier verpakking zoodanige naam, firma of merk, zij het ook met eene geringe afwijking, zijn nagebootst, binnen hel rijk in Europa invoert zonder klaarblijkelijke bestemming om weder te worden uitgevoerd, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeelimni voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. »

Indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is Geworden, kun gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden worden opgelegd.

Sluiten