Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand die op zich zelf liet merk niet mocht gebruiken aangebracht is. Wie alzoo eene waar van zekeren fabrikant verkoopt in eene verpakking die oorspronkelijk niet voor dit object gediend heeft maar voor objecten van hetzelfde fabrikaat, waarvan het merk ook gebezigd had kunnen worden en misschien op eene andere emballage gebezigd was, is niet strafbaar.

Niet strafbaar is ook het verkoopen van waren onder een merk dat voor eene geheel andere soort van waren bestemd is. liet recht van uitsluitend gebruik van een merk komt toch volgens art. 3 der wet van 1893 toe aan hem die er het eerst het beschermde gebruik van heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren waarvoor het door hem gebruikt is, en volgens art. 4 moet dan ook bij de inzending ter inschrijving vermeld worden de soort van waren waarvoor het bestemd is. Voorzie ik dus suiker van eens anders voor koffij bestemd merk dan pleeg ik geen misdrijf.

Terecht spreekt art. 337 dan ook van liet merk, niet van een merk, zooals in een der gewijzigde ontwerpen der novelle geschreven was i). De merken zijn niet bestemd tot onderlinge onderscheiding van waren van dezelfde soort en dezelfde herkomst bijv. naar de hoedanigheid, art. 3 der wet van 1893. Niettemin zal «Ie inschrijving van twee merken voor dezelfde soort van waren noch geweigerd noch nietig verklaard kunnen worden dan om de redenen in art. 9 en 10 genoemd. Wanneer nu iemand twee merken heeft doen inschrijven, éen bestemd voor eene betere, éen voor eene mindere qualiteit van dezelfde soort van waren, en een ander verkoopt de mindere qualiteit onder het merk der betere, dan is hij niet strafbaar volgens dit artikel omdat het recht tot uitsluitend gebruik alleen voor de soort, niet voor de hoedanigheid geldt2).

Onder soort zou ik willen verstaan in de eerste plaats den naam van het artikel in zijn geheel, maar daarnevens die onderdeelen welke door aard, herkomst, bewerking, van de andere onderdeelen van het artikel zijn onderscheiden. Is dus koffij eene andere soort van waar dan suiker, Preanger koffij is ook eene andere soort van waar dan Santos koffij, rietsuiker eene andere soort dan beetwortelsuiker. Wordt echter het merk ingeschreven en gebruikt voor koffij, voor suiker, dan vormt al wat onder koffij, onder suiker te verstaan is, de soort. Wanneer het bewerkte artikelen geldt levert elke bewerking eene soort op; zoo

1) Kiniilt, eerste druk V, 78 en 79, tweede druk II, 587 en 588. -) Het wijzigingsontwerp van den Minister Cort van der Linden (1900) voorziet in een en ander door bijzonder te spreken van recht op liet merk voor die waren, en van waren van hoogere handelswaarde.

Noyon , Hel Welb. r. Strafr., III, 2e druk. 14

Sluiten